Algemene Inkoopvoorwaarden Radboudumc

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 1 van 28

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Radboudumc

versie 1 september 2016

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities........................................................1

Artikel 2. Toepasselijkheid ............................................2

Artikel 3. Offertes en Orders.........................................3

Artikel 4. Wijzigingen ....................................................3

Artikel 5. Prijzen..............................................................4

Artikel 6. Levering ...........................................................4

Artikel 7. Verpakking en verzending.............................5

Artikel 8. Eigendom en risico van goederen .................6

Artikel 9.Hulpmiddelen in verband metlevering

van de Prestatie ............................................................6

Artikel 10. Facturering en betaling................................7

Artikel 11. Kwaliteit en Garantie...................................7

Artikel 12.Documentatie, onderdelen en

hulpmiddelen t.b.v. ingebruikname/gebruik.................8

Artikel 13. Keuring.........................................................8

Artikel 14. Medische Hulpmiddelen .............................9

Artikel 15. Veiligheid,milieu en maatschappelijk

verantwoord ondernemen ...........................................9

Artikel16.Geheimhouding, databeveiliging en

bescherming persoonsgegevens.................................10

Artikel 17. Intellectuele eigendomen/of andere

(vergelijkbare) rechten................................................11

Artikel 18. Overdracht rechten en verplichtingen ...... 12

Artikel 19. Aansprakelijkheid....................................... 12

Artikel 20.Ontbinding, Beëindiging, overmacht en

opzegging van de Overeenkomst................................13

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen................14

Artikel 22. Personeel en derden .................................14

Artikel 23. Loonheffing, premies

werknemersverzekeringen en zelfstandigheid...........15

Artikel 24. Toepasselijkheid......................................... 16

Artikel 25. Aanvullende definities...............................16

Artikel 26. Personeel, Equipement en Materialen......16

Artikel 27. Terrein en gebouwen van UMC ................17

Artikel 28. Verplichtingen van Leverancier/

Uitvoering van de werkzaamheden............................17

Artikel 29. Betaling & prijsstelling .............................19

Artikel 30. Toepasselijkheid......................................... 19

Artikel 31. Aanvullende definities...............................19

Artikel 32. Procedure ..................................................19

Artikel 33. Rechten en verplichtingen ........................20

Artikel 34. Koop.........................................................21

Artikel 35. Toepasselijkheid......................................... 21

Artikel 36. Eigendom en risico ....................................21

Artikel 37. Toepasselijkheid......................................... 21

Artikel 38. Aanvullende definities...............................22

Artikel 39. Bruikleen en/of Huur................................22

Artikel 40. Toepasselijkheid......................................... 22

Artikel 41. Aanvullende definitie ................................23

Artikel42. Kwaliteit/garantie/updatesenupgrades…23

Artikel 43. Documentatie ...........................................24

Artikel44. Levering, Implementatie/Installatieen

Acceptatietest.............................................................25

Artikel 45. Intellectuele eigendomen andere

(vergelijkbare) rechten ...............................................25

Artikel 46. Ondersteuning en Onderhoud..................27

Artikel 1. Definities

In deze Inkoopvoorwaarden hebben de woorden

geschrevenmet een hoofdletter de betekenis die

daaraan in dit artikel 1 alsmede in de

Inkoopvoorwaardenwordtgegeven.

A. UMC: Stichting Radboud universitairmedisch

centrum enGelieerdeRechtspersonen,

handelend onder de naam Radboudumc.

Radboudumc is een zelfstandige stichting,

voortkomend uit en verweven met de Stichting

KatholiekeUniversiteit(SKU),

en geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel onderhet nummer 80262783.

B. GelieerdeRechtspersoon:rechtspersoon

waarin UMC een overwegende mate van

zeggenschap, danwel een aanmerkelijk belang

(minimaal 5% van de aandelen) heeft.

C. Leverancier:Dewederpartij vanUMC.

D. Partijen:UMCen Leverancier.

E. Prestatie:De door Leverancier aan UMC te

leveren en geleverde zaken, gebruiksrechten

en overige vermogensrechten en de door

Leverancierten behoeve van UMC te verlenen

diensten en te verrichtenwerkzaamheden,

alsmede hettotstand brengen en opleveren

van een stoffelijk werk.

F. Offerte:Hetschriftelijke ofmondelinge

aanbod van Leverancier omtegen een

bepaalde prijs een bepaalde Prestatie aan

UMC te leveren.

G. Order: De schriftelijke opdracht van UMC aan

Leveranciertot hetleveren van een Prestatie.

H. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die de

rechtsverhouding tussenUMCen Leverancier

met betrekking tot de levering door

Leverancier aan UMC van een Prestatie,zo

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 2 van 28

nodig gewijzigd middels een wijziging of

aanvullingdaarop,alsmede

alle(rechts)handelingenbenodigdvoorhet

aangaan ofter uitvoering van die

overeenkomst.

I. Overmacht: Het niet kunnen nakomen van een

overeenkomst ten gevolge van een niettoerekenbaretekortkoming.Onderovermacht

(niet-toerekenbaretekortkoming) aan de zijde

van Leverancier wordt in ieder geval niet

verstaan: gebrek aan personeel, wilde

stakingen,ziekte van personeel,

automatiseringsproblematiek, verlate

aanleveringofongeschiktheid vanmaterialen

of van de systeemprogrammatuur,

wanprestatie van door Leverancier

ingeschakeldederden en/ofliquiditeits- c.q.

solvabiliteitsproblemen aan de zijde van

Leverancier.

J. Raamovereenkomst:Eenovereenkomsttussen

UMC en Leverancier met het doel gedurende

een bepaalde periode de

voorwaarden inzake te plaatsenOrders vastte

leggen, met name wat betreft prijs en, in een

voorkomend geval, debeoogdehoeveelheid.

K. Afroepcontract:EenOvereenkomstwaarbij

vooraf vastgestelde aantallen tegen vooraf

vastgestelde prijzen en condities, naar

behoefte doorUMC worden besteld

(afgeroepen)bij Leverancier.

L. MedischeHulpmiddelen: EenPrestatiewaarop

de Wet op de MedischeHulpmiddelen en op

dezewet gebaseerde lagere regelgeving van

toepassing is.Hieronder nadrukkelijk ook

begrepen Software die valt onder de definitie

van “medisch hulpmiddel” van de IGZ.

M. Zicht-of Proefzending: EenOvereenkomst

waarbij een Prestatie gedurende een vooraf

schriftelijkovereengekomenperiodekosteloos

ter beschikking wordt gesteld door Leverancier

aan UMC, waarbij eigendomen risico op de

betreffende Prestatie geheel voorrekening

van Leverancier blijven en Leverancier na de

overeengekomen periode de Prestatieweer

terug komt halen.

N. Consignatie: EenOvereenkomstwaarbij een

Prestatiegedurende eenschriftelijk

overeengekomenperiodekosteloosdoor

Leverancier aanUMC in consignatiewordt

gegeven en de eigendom van en hetrisico op

de betreffende Prestatie pas op UMC overgaat

op hetmoment dat de betreffende Prestatie

door UMC in gebruik wordt genomen c.q.

verbruiktwordt.

O. Inkoopvoorwaarden:Dezealgemene

inkoopvoorwaardenvanUMC.

P. Recall:Het door Leverancier bij UMC

terugroepen, verwijderen (c.q. geven van

nadere instructies of nadere informatie ‘Field

SafetyNotice’of‘Veiligheidswaarschuwing’)

van artikelen en/of MedischeHulpmiddelen op

basis van een nalevering vanwege een bij

Leverancierbekendgeworden tekortkoming op

het gebied van kwaliteit, veiligheid en/of de

het gebruik van een product, waardoor dit

product niet de veiligheid en/of

gebruiksmogelijkheden heeft die bij de

uitvoering van eenmedische

behandelovereenkomstredelijkerwijsiste

verwachten.

Artikel2. Toepasselijkheid

2.1 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing

op en maken deel uit van alle Orders en alle

Overeenkomstenmet betrekking tot(een

onderdeel van) de Prestatie.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of

specifieke voorwaarden of bedingen van

Leverancier, onderwelkebenaming ook,

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Mocht enige bepaling van de

Inkoopvoorwaarden naar hetoordeel van

de rechter niet van toepassing of ongeldig

zijn, dan zalslechts de betreffende bepaling

als niet geschreven worden beschouwd,

maarzullen de Inkoopvoorwaarden voor

het overige volledig van kracht blijven.

Partijen zullen in overleg treden om de

betreffende niettoepasselijke of ongeldige

bepaling te vervangen door een nieuwe

bepaling, waarbijzoveelmogelijk het doel

en de strekking van de eerdere bepaling in

achtzal worden genomen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde

in de Inkoopvoorwaarden en het bepaalde

in deOvereenkomst prevaleert het bepaalde

in deOvereenkomst boven het bepaalde

indeInkoopvoorwaarden.

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op de

Inkoopvoorwaardengeldenslechtsindien

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 3 van 28

deze schriftelijk tussen Partijen zijn

overeengekomen.Dewijziging en/of

aanvulling geldtslechts voor de betreffende

Overeenkomst.

2.6 In de Inkoopvoorwaardenworden

elektronisch dataverkeer en faxen gelijk

gesteld aan schriftelijke stukken.Onder

elektronischdataverkeerwordt verstaan

hetberichtenverkeer per e-mail, internet,

EDI en daarmee vergelijkbare vormen van

datatransmissie.

Artikel 3. Offertes en Orders

3.1 Aanvragen voor eenOfferte binden UMC

niet en gelden als een uitnodiging tot het

uitbrengen van een Offerte. De Offerte is

kosteloos voor UMC. DeOfferte is

onherroepelijk en blijft gedurende een

periode van zestig kalenderdagen gerekend

vanaf de datum van de Offerte geldig.

3.2 UMC is gerechtigd, indien Leverancier

aantoonbaar nog niet met de uitvoering van

deOvereenkomstis aangevangen, de

Overeenkomstte allen tijde te annuleren.

UMC zal in dat geval de door Leverancier

gemaakte kosten, voorzover deze redelijk

zijn, aan Leverancier vergoeden.

3.3 Indien Leverancierzonder eenOrderte

hebben ontvangen, aanvangmaaktmet

werkzaamheden/levering,doet hij dit voor

eigen rekening en risico.

3.4 BijAfroepcontracten komt de

Overeenkomsttotstand,telkens op het

moment dat de Order binnen het kader van

het Afroepcontract, door UMCwordt

verzondenen/of verstrekt.

3.5 Leverancier wordt geachtzich in voldoende

mate op de hoogte te hebben gesteld van

de doelstellingen van UMC met betrekking

tot deOvereenkomst, de organisatie van

UMC, de omstandigheden waaronder en

omgeving waarin de Prestatie en - indien

van toepassing - de processen waarbij de

Prestatie zal worden gebruikt en de

gegevensstromendiedaarmeezullen

wordenverwerkt.

3.6 De Leverancier wordt in ieder geval geacht

deze AIV te hebben aanvaard zodra een

eerste uitvoering is gegeven aan de

Prestatie.

Artikel 4. Wijzigingen

4.1 UMC is gerechtigd meer- c.q. minderwerk te

verlangen. Van meer- c.q. minderwerk kan

alleen sprake zijn voorzover UMC hiertoe

schriftelijk opdracht heeft gegeven. Bij

minderwerk zal de prijs voor de Prestatie

naarrato worden verlaagd.

4.2 Indien naar het oordeel van Leverancier

sprake is van meerwerk en dit naar het

oordeel van Leverancier gevolgen heeft

voor de overeengekomen prijs en/of

levertijd, is hij verplicht, alvorens aan de

wijziging gevolg te geven,UMC hieromtrent

zo spoedigmogelijk doch ten hoogste

binnen 8 dagen na de kennisgeving van de

verlangdewijziging,schriftelijk te

informeren.

Werkzaamheden die op voorhand door de

Leverancierhadden kunnenworden

voorzien,zullen nooitin rekening kunnen

worden gebracht alsmeerwerk. Indien deze

gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar

het oordeel van UMC onredelijk zijn ten

opzichte van de aard en de omvang van de

wijziging, heeft UMC hetrecht de

Overeenkomstte ontbinden doormiddel

van een schriftelijke kennisgeving daarvan

aan Leverancier, tenzij dit gelet op de

omstandigheden in strijd met de

redelijkheid en billijkheid zou zijn. Een

ontbinding op grond van dit lid geeft

Leverancier geen recht op vergoeding van

enigerleischade.

4.3 Leveranciermag slechts na schriftelijke

goedkeuring van UMC wijzigingen in de

omvang, de samenstelling en/of

hoedanigheid van te leveren Prestatie, de

toebehoren en de betreffende

verpakkingen aanbrengen of uitvoeren.Met

het geven van een goedkeuring aanvaardt

UMCgeen enkeleaansprakelijkheid

en/ofrisico betreffende de

technische,constructieveen/of

functioneledeugdelijkheid van de Prestatie.

4.4 Leverancier dient UMC In geval van fouten

in,oftegenstrijdighedenrespectievelijk

onvolledighedentewaarschuwentussen

onderdelen van deOrderrespectievelijk de

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 4 van 28

Overeenkomst alvorensmet de uitvoering

daarvan te beginnen in overleg te treden

met UMC, opdat de Orderzo nodig kan

wordengewijzigd.

4.5 Met betrekking tot wijzigingen in de

Overeenkomst,zal de Leverancier daarbij

dezelfdeeenheidsprijzenenopslagen

hanteren alsreedszijn opgenomen in de

Overeenkomst,tenzij partijenlagere

eenheidsprijzen en opslagen voormeer- of

minderwerkovereenkomen ofzijn

overeengekomen.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De overeengekomen prijzen zijn vast voor

de duur van deOvereenkomst en zijn

mitsdien niet aan herziening onderhevig.

5.2 De overeengekomen prijzen luiden in Euro,

zijn exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld),zijn gebaseerd op de

leveringsconditie "delivery duty paid"

(D.D.P. Incoterms 2010) en omvatten alle

kosten in verband met nakoming van de

verplichtingen van Leverancier uit de

Overeenkomst. Leverancieris verplicht het

van toepassing zijndeBTW-percentage te

vermelden.De prijzen houden een

specificatie van de reis- en verblijfskosten,

de eventuele uurtarieven en het aantal

noodzakelijkeuren per afzonderlijk

onderdeelin.

Artikel 6. Levering

6.1 Voorde interpretatie van leveringscondities

is van toepassing de laatste versie van de

"Incoterms" uitgegeven door de

Internationale Kamer van Koophandel op

hetmoment van de totstandkoming van de

Overeenkomst.

6.2 Levering geschiedt D.D.P. op de

overeengekomen plaats vanlevering.

6.3 Het afleveringstijdstip en de

afleveringstermijn,respectievelijkde

uiterste datum waarop de Prestatie moet

zijn verricht,zijn fatale termijnen. Bij niet

tijdige levering is Leverancierzonder nadere

ingebrekestelling in verzuim. Indien

Leverancier verwacht dat de levering niet

tijdig overeenkomstig de afspraken kan

geschieden, dient hij de inkoopafdeling van

UMC daarvan onverwijld schriftelijk in

kenniste stellen onder vermelding van de

omstandighedendiehiertoeaanleiding

geven en doet hij onmiddellijk een voorstel

voor het nemen van

overbruggingsmaatregelen.Leverancieris

slechtsgerechtigd een alternatieve

Prestatie te leveren nadat UMC hiertoe

schriftelijkhaartoestemmingheeft

gegeven.

6.4 Bij de levering van zaken dient een paklijst

aanwezig te zijn; deze is duidelijk zichtbaar

bevestigd aan de buitenzijde van de

verzendverpakking.Op de paklijst dient het

ordernummer(s) van UMC vermeld te zijn,

alsmedehet/deartikelnummer(s),

aantal(len),artikelomschrijving(en),en

lotnummers.

6.5 Leveringen van verschillende zakenmogen

door Leverancierin 1 zending worden

gecombineerd,doch dienen per

order(nummer) afzonderlijk verpaktte zijn,

en per(binnen)verpakking voorzien te zijn

van een paklijst per ordernummer. De

afzonderlijkeverpakkingendienen

afzonderlijk te voldoen aan het gestelde in

artikel 7.1 van de Inkoopvoorwaarden.

Indien leveranciermeerdere ordersin 1

zending combineert, dient op de buitenzijde

van de verzendverpakking duidelijk

controleerbaarte zijn welkeordernummers

het betreft, en dient Leverancier eveneens

een extra paklijst per ordernummer te

bevestigen.

6.6 Indien op de door de Leverancier geleverde

Prestatieexportvoorschriftenc.q.

exportlicenties van toepassing zijn (zoals

maar niet uitsluitend) die van de EU of de

Verenigde Staten), dient de Leverancier

schriftelijk en gestructureerd bij UMC aan te

geven welke dit betreft, en UMC van

wijzigingen op de hoogte te houden,zodat

bij UMC immer een actueel overzicht

beschikbaaris.

6.7 Levering vindt uitsluitend plaats via de

afdeling goederenontvangst vanUMC,tenzij

anders overeengekomen tussenUMC en

Leverancier. Levering vindt plaats binnen de

reguliereopeningstijden van de afdeling

goederenontvangst vanUMC.

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 5 van 28

6.8 UMC tekent bij levering (van de Prestaties)

alleen voor het aantal te ontvangen zaken

en is hiertoe als enige bevoegd. Tekenen

voor ontvangst houdt nadrukkelijk geen

goedkeuringin.

6.9 Levering van zaken in bulkhoeveelheden

geschiedt op Europallets en, indien door

UMC gewenst, op een vaste dag van de

week.

6.10 Levering van een Prestatie omvat mede het

ter beschikking stellen van alle bijbehorende

hulpmiddelen als bedoeld in

artikel 9 van de Inkoopvoorwaarden, alsook

de levering van alle bijbehorende

documentatie in deNederlandse taal (o.a.

met betrekking tot onderhoud, bediening,

veiligheiden sterilisatie),tekeningen,

kwaliteits-engarantiecertificaten.

Technischedocumentatiemag worden

verstrektin de Engelse taal. Handleidingen

ten behoeve van het dagelijks gebruik door

de gebruikers van de Prestatie dienen in het

Nederlandster beschikking teworden

gesteld.

6.11 De levering van de Prestatie aan UMC staat

niet in de weg aan een later beroep door

UMC op niet-naleving door Leverancier van

diensverplichtingen.

6.12 IndienUMC Leverancier verzoekt de

levering van een zaak uit te stellen,zal

Leverancier de Prestatie deugdelijk verpakt

en herkenbaar bestemd voorUMC opslaan,

beveiligen engenoegzaamverzekeren.

Eventueledaaraanverbondenredelijke

kosten kunnen na voorafgaand overlegmet

UMCwordendoorberekend.

Artikel 7. Verpakking en verzending

7.1 Zaken dienen adequaat verpakt te zijn en

gemerkt conformwettelijkevoorschriften

en besluiten en eventuele aanvullende

voorschriften van UMC, dusdanig datzij de

plaats van bestemming in goede staat

bereiken. Waarbij de levering en verpakking

van sterielemedische hulpmiddelenmoet

voldoen aan de VDSMH-richtlijn "Eisen aan

de levering van steriele medische

hulpmiddelenvooreenmalig gebruik”.

Deuitgifteverpakking bevatminimaal de

volgendeinformatie:Omschrijving artikel,

lotnummer, artikelcode leverancier, CE +

notifiedbody,expiratiedatum,

afmetingen/maatvoering(indienvan

toepassing), barcode. De artikelen op de

verschillendeverpakkingsniveau ‘szijn

voorzien van een barcode opGS1-formaat.

De barcode op alle niveaustot aan het

laatsteniveau, de enkelvoudigeverpakking

isminimaal voorzien van de volgende

informatie:

- GTIN-code;

- Expiratiedatum;

- Lotnummeren/ofserienummer.

7.2 Leverancieris aansprakelijk voorschade

veroorzaakt doorniet behoorlijke

verpakking. Leverancierzorgt voor het

ophalen van of het retour nemen van de

beschadigde zaken en zorgt binnen 2

werkdagen voor een nieuwe

(onbeschadigde)levering van de Prestatie

zonder dat daaraan voorUMC extra kosten

zijn verbonden. In geval van spoed, ter

beoordeling vanUMC, is Leverancier

verplicht tot een nieuwe levering van de

Prestatie, binnen een door UMC gestelde

kortere termijn,zonder dat daaraan voor

UMC extra kosten zijn verbonden.

7.3 De inhoud van de verpakkingen is van

buitenaf duidelijk en controleerbaar. Indien

de inhoud van de verpakking gekoeld,

steriel of anderszins op speciale wijze

bewaard dient te worden,zal dat duidelijk

en goed leesbaar op de verpakking worden

vermeld.

7.4 Alleverpakking(uitgezonderd

leenemballage)wordt bij levering eigendom

van UMC, tenzij UMC hiervan afziet. In dat

laatste geval is artikel 7.5 van de

Inkoopvoorwaardenonverkortvan

toepassing. Leverancier dient in de bij de

levering van zaken behorende paklijst aan te

geven of Prestatie in leenemballage is

verpakt. Voorts dient de leenemballage als

zodanig op duidelijke wijze door Leverancier

te worden gekenmerkt. Indien het gaat om

leenemballagemetstatiegeld, dan dient

Leverancier dit te registreren en te

specificeren op de factuur.

7.5 Retourzendingvanleenemballagegeschiedt

voorrekening en risico van Leverancier,

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 6 van 28

naar een door deze op te geven

bestemming.Retourzendingvan

leenemballage geschiedt binnen 14 dagen

nadatUMC Leverancierschriftelijk van die

retourzending in kennis heeft gesteld.

7.6 Indien er op verzoek van UMC door

Leverancierverpakkingsmaterialenworden

verwerkt of vernietigd, geschiedt dit voor

rekening en risico van Leverancier.

Artikel 8. Eigendom en risico van goederen

8.1 De eigendomvan de Prestatie, alsmede

onderdelen van de Prestatie, gaan over naar

UMC bij levering. Indien tussen Partijen is

overeengekomen dat de Prestatie eerst door

UMCmoet worden goedgekeurd, gaat het

risico niet eerder over dan na goedkeuring

door hetUMC.Uitzondering

vormen de Prestaties die worden geleverd

op basis van Zicht- en proefzendingen, Huur,

Bruikleen,enConsignatie.

8.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1,

verkrijgt UMC, in het geval bedoeld in

artikel 6.12, de eigendom van een goed op

hetmoment waarop deze ten behoeve van

UMCwordenopgeslagen.

8.3 Indien in afwijking van het bepaalde in

artikel 10 van de Inkoopvoorwaarden

gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is

overeengekomen,verkrijgtUMCkrachtens

de door haar verrichte vooruitbetaling,

zonder dat daartoe een nadere

leveringshandeling is vereist, de eigendom

van allematerialen, grondstoffen en

halffabricaten die Leverancier gebruikt voor

de uitvoering van deOvereenkomst of

daartoe bestemd,zulkstot de waarde van

het vooruitbetaaldebedrag. Leverancieris

gehoudenbedoeldematerialen,

grondstoffen en/of halffabricaten vrij van

lasten en rechten voor UMC te houden,

voldoende te verzekeren alsmede ten

behoeve van UMC afgezonderd op te slaan

en te vrijwaren van verlies, beschadiging en

uitoefening van rechten door derden.

8.4 Indien UMC een prestatie al dan niet met

toebehoren inruilt/retourneert, gaat het

risico van deze prestatie over op

Leverancier op het moment dat de Prestatie

in handen van de transporteur wordt

gesteld.

Artikel 9. Hulpmiddelen in verband metlevering

van de Prestatie

9.1 DoorUMC ter beschikking gestelde, dan wel

voorrekening van UMC door Leverancier

aangeschafteof vervaardigdematerialen,

ongebruikte c.q. onverwerkte grond- en

hulpstoffen,gereedschappen,tekeningen,

modellen,instructies,specificaties,software

en overigehulpmiddelen blijven eigendom

van UMC c.q. worden eigendomvan UMC

op het moment van aanschaf of

vervaardiging.

9.2 Leverancierlevert bij voorbaat aan UMC de

Prestatie waarbij door UMC ter beschikking

gestelde, dan wel voorrekening van UMC

door Leverancier aangeschafte of

vervaardigdegrondstoffenen/of

hulpstoffen en/ofsoftware zijn gebruikt c.q.

daarin zijn verwerkt. Levering bij voorbaat

vindt plaats op het moment van gebruik c.q.

verwerking van de grond- en hulpstoffen en

software in de Prestatie.

9.3 Leverancieris verplicht de in artikel 9.1

bedoeldematerialen en hulpmiddelen te

merken als herkenbaar eigendom vanUMC,

deze in goede staat te houden en voorzijn

rekening en risico te verzekeren tegen alle

risico's,zolang Leverancierten aanzien van

die hulpmiddelen als houder optreedt.

9.4 Leverancieris verplicht de in artikel 9.1

bedoeldematerialen enhulpmiddelen

uiterlijk bij de laatste (deel)levering waarop

de hulpmiddelen betrekking hebben, aan

UMC retourte zenden.

9.5 Verandering aan of afwijking van de in

artikel 9.1 bedoeldematerialen en

hulpmiddelen, evenalshet aanwenden van

dezematerialen en hulpmiddelen voor, of in

verband met enig ander doel dan de

levering van de Prestatie aan UMC, is

slechtstoegestaan na voorafgaande

schriftelijke goedkeuring vanUMC.Deze

goedkeuringlaatdegarantieverplichtingen

vanLeverancieronverlet.

9.6 Leverancier blijft, voorzover van

toepassing, verantwoordelijk voorde

toetsing van de juistheid van de hem ter

beschikkinggesteldehulpmiddelenen

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 7 van 28

informatie, voorzover deze, voor de

levering van diens Prestatie van belang is.

Artikel 10. Facturering en betaling

10.1 VoorzoverUMC Leverancier eenOrder

heeft verstrekt dient Leverancier- nadat de

levering van de in de Order genoemde

Prestatie heeft plaatsgevonden - perOrder

(per ordernummer) een factuurin te

dienen, tenzij in de order hiervan wordt

afgeweken. In dat geval geldt het gestelde

in de order. Het ordernummer dient

duidelijk op de factuurte worden vermeld.

Op verzoek van UMC dient Leverancier

eveneenskostenplaats,interne

contactpersoonof andere relevante

informatie te vermelden op de factuur.

10.2 Iedere levering c.q.retourzending door

Leverancierdientbovendien apart

gefactureerdrespectievelijkgecrediteerdte

worden.Debitering en crediteringmogen

niet met elkaar op 1 factuur verrekend

worden.

10.3 Bij volledig en correcte uitvoering van de

Overeenkomst voldoet UMC een terzake

gefactureerd bedrag binnen dertig dagen na

de factuurdatumvan een correcte factuur.

EventueeldoorUMCverschuldigde

wettelijke rente is de wettelijke rente

bedoeld in artikel 119 lid 3 van boek 6 van

hetBurgerlijkWetboek.

10.4 Leverancierdient, indien vooruitbetaling is

overeengekomen, op eerste verzoek, voor

zijn rekening, een onvoorwaardelijke en

onherroepelijkebankgarantie(inclusiefhet

verschuldigde bedrag aan BTW) afte geven

door een voorUMC acceptabele

gerenommeerdefinanciëleinstellingwelke

een vergunning heeft van DeNederlandse

Bank, danwel een daarmee vergelijkbare

anderepubliekrechtelijketoestemming.

10.5 Betaling door UMC houdt op geen enkele

wijze afstand van recht in.

10.6 UMC is gerechtigd om bedragen die zij uit

enigerlei hoofde van Leverancier al dan niet

opeisbaarte vorderen heeft,te verrekenen

met de bedragen die zij aan Leverancier

verschuldigdis.

10.7 UMC iste allen tijde gerechtigd haar

verplichtingen terzake van een

Overeenkomst op te schorten indien en

voorzover Leverancier(gedeeltelijk)tekort

komtin de nakoming van zijn verbintenis.

10.8 UMC zal geen rentekosten, incassokosten of

overige kosten betalen voorfacturen in

geval Leverancier een onjuiste, incomplete

of anderszinsincorrecte factuur heeft

ingediend of in geval ersprake is van een

tekortkoming in de nakoming van de

verplichtingenvanLeverancier.

10.9 Transactiekostenmet betrekking tot

betalingen (bijvoorbeeldmet betrekking tot

betalingenopbuitenlandse

bankrekeningen)zijn voorrekening van

Leverancier.

Artikel 11. Kwaliteit en Garantie

11.1 Leverancierstaat er voor in dat de geleverde

Prestatiesbeantwoorden aanhetgeen

isovereengekomen,beschikkenover

de eigenschappen die zijn toegezegd

en dieUMC mag verwachten, deugdelijk zijn

en vrij van gebreken, in overeenstemming

zijnmet de overeengekomen specificaties

en de geleverde documentatie, geschiktzijn

voor het doel waarvoorzijzijn bestemd,

voor gebruik gereed zijn en voldoen aan de

hoogstewettelijke vereisten en overige

overheidsvoorschriften,waarondermede

verstaan de Europese wet- en regelgeving

en regelgeving van lagere overheden,

alsmede aan de hoogste eisen van de

binnen debranche gehanteerde veiligheidsenmilieu-, kwaliteitsnormen c.q.

certificering, alle zoals deze gelden ten tijde

van de levering van de Prestatie.

Leverancierstaat ertevens voor in dat de

Prestatie onbezwaard is en vrij is van

beslagen.

11.2 Leverancieris gehouden jegenszijn

toeleverancierste bedingen datzij

garantiecertificatenendaaruit

voortvloeiende garanties die door eventuele

derden voor door hen (op)te leveren

onderdelenwordenovergedragen,tevens

rechtstreeks aan UMC overdragen. Het niet

(laten) verstrekken van een dergelijk

garantiecertificaatontslaatnoch

Leverancier noch de door hem

ingeschakeldederden van de betreffende

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 8 van 28

verplichtingen.Bijdiscrepantie tussen

verschillendegarantietekstenbetreffende

eenzelfde onderdeel geldt de voorUMC

meestgunstigegarantietekst.

Artikel 12. Documentatie, onderdelen en

hulpmiddelent.b.v.ingebruikname/gebruik

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.10

staat Leverancier er voorin dat alle

onderdelen,hulpmaterialen,hulpstukken,

gereedschappen,technischedocumentatie,

gebruiksaanwijzingen, instructieboeken,

veiligheidsbladenenoverigehulpmiddelen

(waarondermede begrepen maar niet

beperkttot e-learning modules) die

noodzakelijk of voorgeschreven zijn voor het

realiseren van het door UMC aangegeven

doel, wordenmeegeleverd, ook indien

zij niet met name zijn genoemd.

Bij levering van medische hulpmiddelen die

gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd

dienen te worden, zorgt Leverancier voor de

reiniging-ensterilisatievoorschriften.

Bijbehorendevalidatierapportenwordenop

aanvraag beschikbaar gesteld ofterinzage

aangeboden aan hetUMC.

12.2 UMC is vrij in het gebruik van deze

hulpmiddelen,waaronderwordtbegrepen

het vermenigvuldigenvandocumentatie

voor eigen gebruik.

12.3 Leverancieris verplicht onderdelen van

door hemte leveren goederen, waaronder

reserve- en verbruiksonderdelen en -

artikelen,terzake van de geleverde

goederengedurendedegebruikelijke

levensduur(uitgaandevanomstandigheden

van normaal gebruik, en voor minimaal een

periode van 10 jaar na de feitelijke datum

van levering c.q. installatie) in voorraad te

houden en op afroep te leveren.

12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.3

garandeert Leverancierin ieder geval indien

de te leveren Prestatie een medisch

hulpmiddel betreft die bestaat uit een

apparaat: de Prestatie voor een periode van

10 jaar na acceptatie te onderhouden voor

zover daartoe een opdracht wordt

verstrekt.

Artikel 13. Keuring

13.1 Keuring, controle en/ofbeproeving door

UMC of daartoe door UMC aangewezen

personen ofinstanties kan plaatsvinden

zowel voorafgaand aan de levering als

tijdens of na de levering van de Prestatie.

13.2 Leverancier verleent hiertoe toegang tot de

plaatsen waar de Prestatiesworden

geproduceerd ofzijn opgeslagen en

verleentmedewerking aan de gewenste

keuringen, controles en beproevingen en

verstrekt voorzijn rekening de benodigde

documentatieeninlichtingen.

13.3 Leverancierstelt UMC zo nodig tijdig van

tevoren op de hoogte van hettijdstip

waarop keuring, controle en/of beproeving

kanplaatsvinden.

13.4 Leverancieris bevoegd bij de keuring, de

controle en/of de beproeving aanwezig te

zijn.

13.5 Indien bij keuring, controle en/of

beproeving voor, tijdens of na de levering

van de Prestatie de Prestatie geheel of

gedeeltelijk wordt afgekeurd,zalUMC dit

schriftelijkaan Leveranciermelden.

13.6 In geval van afkeuring van de Prestatie

tijdens of na de levering, gaat het risico van

de afgekeurde Prestatie op Leverancier over

vanaf de datumvan dagtekening van de in

lid 13.5 van deze Inkoopvoorwaarden

bedoeldemelding.

13.7 Indien de Prestatie, ongeacht de resultaten

van enige keuring, controle en/of

beproeving, niet blijkt te voldoen aan het

bepaalde in artikel 11 van de

Inkoopvoorwaardenen/ofde

Overeenkomst,zal Leverancier voorzijn

rekening de Prestatie ter keuze van UMC op

eerste aanzegging herstellen of vervangen

tegen retournering van de ondeugdelijke

Prestatie,tenzij UMC de voorkeur geeft aan

beëindiging vandeOvereenkomst,

overeenkomstig het bepaalde in artikel 20

vandeInkoopvoorwaarden.

13.8 In spoedeisende gevallen en daarnaast

indien na overlegmet Leverancier

redelijkerwijsmoetwordenaangenomen

dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar

behoren voor herstel of vervanging kan of

zalzorgdragen, heeft UMC hetrecht herstel

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 9 van 28

of vervanging voor rekening van Leverancier

zelf uit te voeren, of door derden uit te laten

voeren.

13.9 Indien Leverancier niet binnen 10

werkdagen na de dagtekening van de

schriftelijkemeldingde afgekeurde

geleverde Prestatie terughaalt, heeftUMC

hetrecht de Prestatie voor rekening van

Leverancierte retourneren en recht op

creditering van eventueelreeds

gefactureerdePrestatiesbinnen 14 dagen,

een en ander onverminderd de overige

rechten vanUMC.

13.10 Tussentijdseinspecties,keuringen,

beproevingen en/oftoetsingen of het

ontbreken daarvan laten rechten van UMC

ten aanzien van de Prestatie onverlet.

Artikel14. MedischeHulpmiddelen

14.1 Indien en voorzover de Wet op de

MedischeHulpmiddelen en de richtlijnen

VDSMH op de te leveren Prestatie van

toepassing is dient deze Prestatie en de

verpakking ervan geheel aan de eisen van

deze wet en de daarop gebaseerde lagere

regelgeving te voldoen.

14.2 De, conformhet Besluit Medische

Hulpmiddelen, op de etikettering te

vermelden expiratiedatumdientzo ver

mogelijk in tijd van het tijdstip van levering

verwijderd te zijn, waarbij ertussen het

moment van ontvangst en de

expiratiedatumeen periode vanminimaal

24maanden moetzitten.

14.3 Indien naar het oordeel van UMC de

expiratiedatumvan de te leveren Prestatie

zich te dicht bij het tijdstip van levering

bevindt, isUMC bevoegd deze Prestatie te

weigeren,tenzij dit gelet op de

omstandighedenkennelijkonredelijkzou

zijn. Weigering van de Prestatie op grond

van dit lid geeft Leverancier geen recht op

vergoeding van enigerleischade.

14.4 Bij elkaar opvolgende leveringen van

MedischeHulpmiddelen die onder de in dit

artikel genoemde wet vallen, dient

Leverancier ervoorzorg te dragen dat de

laatste levering een expiratiedatumheeft

die later, of minimaal op dezelfde datum,

verloopt dan de daaraan voorafgaande

leveringen.

14.5 De in dit artikel als vereist benoemde

informatie, dientzoveel mogelijk in de vorm

van pictogrammen te zijn aangebracht op

deverpakkingen.

14.6 Leverancier dient uiterlijk binnen 24 uur na

bekendwording van de tekortkoming in zijn

product, een melding bij UMC te hebben

gedaan indien er noodzaak is voor de

uitvoering van een Recall. Deze Recall dient

op kosten van Leverancier uitgevoerd te

worden conformde procedure zoals deze

doorleverancieriste downloaden van de

website van UMC. UMC heeft na

kennisneming van een Recall door

Leverancierdemogelijkheid tot ontbinding

van deOvereenkomst c.q. deOrder.

14.7 Leverancier verleentten aanzien van de

betreffende Prestatie haar onmiddellijke en

onvoorwaardelijkemedewerkingaan

uitvoering van het convenant “Veilige

toepassing vanmedische technologie in het

ziekenhuisdoorUMC”.

Artikel 15. Veiligheid,milieu en maatschappelijk

verantwoordondernemen

15.1 Leverancier accepteert dat hij

verantwoordelijk is voor de effecten van zijn

activiteiten op het milieu,medewerkers en

de samenlevingwaarin hij opereert.

Leverancierstreeft naar hetstructureel

vastleggen van een eigen MVO beleid en

eventueelMVOactieplan.

15.2 Leverancierrespecteertdeuniversele

normen met betrekking tot arbeid die zijn

uitgewerktin een reeks van verdragen van

de internationale arbeidsorganisatie van de

VerenigdeNaties en de International Labour

Organization(ILO).

15.3 Op verzoek van UMC is Leverancier bereid

het grondstoffenpaspoort van een Product

aan te leveren.

15.4 Op verzoek van UMC is Leverancier bereid

deproductieketen/ketenvan

toeleveranciers van een Productzover

mogelijk inzichtelijk temaken.

15.5 Leveranciersteltzich proactief op en is waar

mogelijk innovatief in het verbeteren van de

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 10 van 28

milieuprestatie verbonden aan de te

leveren zaken of de te verrichten diensten.

15.6 Leverancier houdtzich aan demeest

recente versie van het‘Besluit Beheer

Verpakkingen Papier en Karton’.

Artikel16. Geheimhouding,databeveiliging en

bescherming persoonsgegevens

16.1 Leverancierzal alle informatie en/of

gegevens die hij in het kader van (de

uitvoering van) deOvereenkomst verkrijgt,

geheimhouden en nietzonderschriftelijke

toestemming van UMC aan derden - met

uitzondering van derden die door hembij

de uitvoering van deOvereenkomst worden

ingeschakeld - bekendmaken tenzij

bekendmaking geschiedt op grond van een

wettelijkeverplichting ofrechterlijk bevel.

Degeheimhoudingsverplichtingenzoals

genoemd in dit artikel hebben geen

betrekkingop:

a) informatie/gegevensdie op het

moment dat deze ter beschikking

kwamvan Leverancierreeds voor het

publiektoegankelijkwas;

b) informatie/gegevensdienadat deze

ter beschikking kwamvan Leverancier

voor het publiek toegankelijk is

geworden, tenzij dit het gevolg is van

het niet nakomen door Leverancier

van zijn verplichtingen uit hoofde van

dit artikel; of

c) informatie/gegevensdieLeverancier

op rechtmatige wijze heeft verkregen

c.q. daarmee bekend is geworden

voordatdezeinformatie/gegevensaan

Leverancierter beschikking werd

gesteld.

16.2 Leverancier verplichtzich jegensUMC om

de verplichtingen zoals genoemd in

voorgaand lid van dit artikel op te leggen

aan degenen die (waaronder begrepen

werknemers vanLeverancier) namens

Leverancier belastzijn met de uitvoering

van de Overeenkomst en staat erjegens

UMC voorin dat deze perso(o)n(en) deze

verplichtingen nakomen.

16.3 In geval van overtreding door Leverancier

van zijn verplichtingen uit hoofde van dit

artikel verbeurt Leverancier een

onmiddellijke opeisbare boete van EUR

25.000,-- per gebeurtenis aan het UMC,

welke boete de eventuele

schadevergoedingsverplichting van

Leveranciernietbeïnvloedt.

16.4 De Leverancier conformeertzich aan de

geldende regelgeving op het gebied van

informatiebeveiligingindegezondheidszorg

(NEN7510Normvoorinformatiebeveiliging

in de zorg) en draagtzorg dat de door hem

geleverde Prestatie daarmee in overeenstemming is. Leverancier geeftUMC

toestemming het proces en de Prestatie te

controleren ofte laten controleren door

middel van een (externe)

informatiebeveiligingsaudit. Leverancier

garandeert dat de Prestatie geen andere

beveiligingsmaatregelen of-functiesof voor

de ICT Prestatie vreemde elementen (zoals

waaronder,maar niet beperkttotlogische

bommen, virussen en worms, verborgen

sleutels, Trojaanse paarden of andere

belemmeringenofverontreinigingen)bevat

dan die welke in de documentatie zijn

vermeld.

16.5 Leverancierstaat ervoorin dat alle

Europeseenwettelijkevoorschriften

betreffende de te verwerken gegevens,

daaronderin het bijzonder begrepen de

voorschriften bij of krachtens de Wet

BeschermingPersoonsgegevens,stiptin

achtzijn en zullen worden genomen.

LeverancierzalUMC terzake gevraagde

informatieonverwijldschriftelijk

verstrekken. Leverancierzal voor een naar

de stand van de techniek adequate

beveiliging van de persoonsgegevenszorg

dragen. Leverancierzal UMC vrijwaren voor

alle aanspraken van derden die jegens UMC

mochtenworden ingesteldwegens

schending van de geldende privacy wet

en/ofregelgeving en/ofwettelijke

bewaartermijnen.

16.6 Afspraken tussen UMC en Leverancier met

betrekking tot de verwerking van (ook

indirectherleidbare)persoonsgegevens

zullen worden vastgelegd in een

bewerkingsovereenkomst.

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 11 van 28

Artikel 17. Intellectuele eigendom en/of andere

(vergelijkbare) rechten

en/ofdaarmeesamenhangendePrestatie

bij UMC. De rechten worden, voorzover

17.1 Leverancierzal de naam van UMC en/of de deze bij Leverancier(zullen) berusten, door

namen van haar medewerkers niet ondertekening van eenOvereenkomst door

gebruiken in publicaties en/of advertenties Leverancierreeds nu voor alsdan aan UMC

of anderszinszonder voorafgaande overgedragen,welkeoverdrachtterstond

schriftelijke toestemming van de afdeling na het ontstaan van die rechten door UMC

communicatievanUMC. reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor

17.2 Indien op de Prestatie en/of op al hetgeen zover voor de overdracht van dergelijke

samenhangtmet de Prestatie intellectuele rechten een nadere akte zou zijn vereist of

eigendomsrechtenen/ofandere andereformaliteiten vervuldmoeten

(vergelijkbare)rechten bij Leverancier of worden,machtigt LeverancierUMC reeds

derden rusten, is Leverancier verplichtten nu voor alsdan onherroepelijk omzodanige

aanzien van die rechten automatisch en akte op te maken en namens Leverancierte

terstond aanUMC een niet-exclusieve ondertekenen en omdeze formaliteiten

onopzegbare(sub)gebruikslicentievoor medenamens Leverancierte vervullen,

onbepaalde tijd,te (doen) verlenen, onverminderd de verplichting van

waaronder eveneensis begrepen hetrecht Leverancier omop eerste verzoek van UMC

op doorverkoop van de door hemgeleverde aan de overdracht van zodanige rechten zijn

Prestatie en/of van al hetgeen samenhangt medewerking te verlenen,zonder daarbij

met de Prestatie aan derden. De vergoeding voorwaarden te kunnen stellen. Leverancier

voor deze (sub)gebruikslicentie isin de prijs doet hierbij jegensUMC afstand van alle

van de Prestatie en/of in al hetgeen eventueel aan hemtoekomende

samenhangtmet de Prestatie inbegrepen. persoonlijkheidsrechten, in dematewaarop

17.3 Leverancier garandeert het vrije en detoepasselijkeregelgevingzodanige

ongestoorde gebruik van de Prestatie en/of afstand toelaat. Leverancier garandeert dat

van al hetgeen samenhangt met de de aan zijn zijde betrokken werknemers

Prestatie door UMC, dan wel door derden respectievelijk opdrachtnemersin de tussen

aan wie UMC de Prestatie en/of al hetgeen dezewerknemersrespectievelijk

samenhangt met de Prestatie heeft opdrachtnemersenLeveranciergeldende

doorgeleverd en garandeert dat de Arbeidsovereenkomst respectievelijk

Prestatie en/of al hetgeen samenhangt met overeenkomst vanopdrachtjegens

de Prestatie, noch geheel, noch gedeeltelijk Leverancier afstand doen van alle eventueel

inbreukmaakt op enig intellectueel aanhentoekomendepersoonlijkheidseigendomsrecht of enig ander rechten, in demate waarin de toepasselijke

(vergelijkbaar)recht van derden. regelgevingzodanigeafstandtoelaat.

Leverancier vrijwaartUMC tegen alle 17.5 In aanvulling op de vrijwaring genoemd in

(dreigende) aanspraken vanderden terzake artikel 17.3 en in geval van een verbod op

van eventuele inbreuk op intellectuele het gebruik van de Prestatie en/of al

eigendomsrechten en op andere hetgeen samenhangtmet de Prestatie in

(vergelijkbare)rechten van die derden en verband met een inbreuk op de

zal UMC alle kosten en schade vergoeden intellectueleeigendomsrechtenen/ofop

die het gevolg is van enige (vermeende) andere (vergelijkbare)rechten vanderden,

inbreuk, inclusief de volledige kosten van zal Leverancier, naar keuze van UMC,zo

juridischebijstand. spoedig mogelijk en op zijn kosten:

17.4 In afwijking op het bepaalde in artikel 17.2 a) voorUMC een gebruiksrecht

van deze Inkoopvoorwaarden, berusten alle verwerven op de betreffende

intellectueleeigendomsrechtenenandere geleverde Prestatie en/of al hetgeen

(vergelijkbare)rechten op een specifiek ten samenhangtmet de Prestatie;

behoeve vanUMContwikkelde Prestatie

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 12 van 28

b) de betreffende Prestatie en/of al

hetgeen samenhangtmet de Prestatie

zodanig aanpassen dat er geen inbreuk

meer wordt gemaakt op rechten van

derden;

c) de betreffende Prestatie en/of al

hetgeen samenhangtmet de Prestatie

vervangen door eengelijkwaardige

Prestatiemettenminste dezelfde

functionaliteit en kwaliteit, die geen

inbreuk maakt op rechten van derden;

d) de betreffende Prestatie en/of al

hetgeen samenhangtmet de Prestatie

terugnementegenterugbetaling van

alle voor de Prestatie en/of al hetgeen

samenhangtmet de Prestatie betaalde

kosten, een en ander onverminderd de

overige rechten vanUMC, waaronder

hetrecht op ontbinding van de

Overeenkomst en hetrecht op

(vervangendeen/ofaanvullende)

schadevergoeding.

Artikel 18. Overdrachtrechten en verplichtingen

18.1 Leverancierzal de rechten en de

verplichtingen die voor hemuit de

Overeenkomst voortvloeiennochgeheel,

noch gedeeltelijk aan derden overdragen

c.q. uitbesteden zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van UMC.De

toestemming zal niet op onredelijke

grondenwordenonthouden.

18.2 UMC heeft hetrecht voorwaarden te

verbinden aan haartoestemming als

bedoeld in lid 1 van dit artikel. De

toestemming van UMC, al dan niet aan

voorwaardenverbonden,ontslaat

Leverancier niet van zijn verplichtingen uit

deOvereenkomst; Leverancieris

verantwoordelijk voor de inbreng van

derden als betreft hetzijn eigen Prestatie.

Artikel19.Aansprakelijkheid

19.1 Leverancieris aansprakelijk voor alle schade

die door UMC of door derden wordt

geleden als gevolg van een gebrek in zijn

Prestatie en/of als gevolg van of in verband

met de uitvoering van deOvereenkomst.

19.2 De aansprakelijkheid van Leverancierzoals

genoemd in artikel 19.1 voor opdrachten

waarvan de overeengekomen prijs voor de

Overeenkomst lager of gelijk is aan EUR

250.000,--(zegge:

tweehonderdvijftigduizendeuro)isper

gebeurtenis beperkt tot een bedrag van EUR

1.250.000 (zegge: één miljoen

tweehonderdenvijftigduizendeuro)meteen

maximum van EUR 2.500.000 (zegge:twee

miljoenvijfhonderdduizend euro)per

kalenderjaar.Voor opdrachten waarvan de

overeengekomen prijs voor de

Overeenkomst meeris dan EUR 250.000,--

(zegge:tweehonderdvijftigduizendeuro)is

de aansprakelijkheid van de Leverancier

beperkttot EUR 2.500.000 (zegge:

tweemiljoenvijfhonderdduizendeuro)per

gebeurtenismet een maximumvan EUR

5.000.000,--(zegge: vijfmiljoen euro) per

kalenderjaar.

De hiervoor genoemde beperking van de

aansprakelijkheidkomttevervallen:

a) ingeval van aanspraken van derden op

schadevergoeding ten gevolge van

dood of letsel;

b) indien er sprake is van opzet of grove

schuld aan de zijde van Leverancier of

dienspersoneel;

c) ingeval van schending van intellectuele

eigendomsrechten als bedoeld in

artikel 17 van deze algemene

voorwaarden.

19.3 UMC is aansprakelijk voorschade die door

Leverancier wordt geleden als gevolg van of

in verband met de uitvoering van de

Overeenkomst.

19.4 De aansprakelijkheid vanUMC zoals

genoemd in artikel 19.3 wordt beperkt tot

een bedrag vanmaximaal EUR 500.000,--

(zegge:vijfhonderdduizendeuro)per

gebeurtenis.

19.5 Leverancier vrijwaartUMC voor aanspraken

vanderden(waaronderonderaannemers,

de belastingdienst of instanties voorsociale

zekerheid), onder welke naam ook terzake

geleden schade of achterstalligebetalingen

en/of kosten in verband met deze

Overeenkomst op vergoeding van schade op

grond van aansprakelijkheid als bedoeld in

artikel 19.1 en 19.2 en zal op eerste verzoek

van UMC een schikking treffen met die

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 13 van 28

derden, dan welzich in rechte, in plaats van

of gezamenlijk met UMC –een en ander ter

beoordeling en goedkeuring doorUMCverweren tegen aanspraken alshiervoor

bedoeld.

19.6 Voor de toepassing van dit artikel worden

personeel enmedewerkers van UMC als

derden aangemerkt, waarbij geldt dat

Leverancierin de verhouding tot UMC niet

gehouden ismeerschade aan derden te

vergoeden danwaartoe Leverancier volgens

de wet verplicht is.

19.7 De Leverancierzal er voorzorg dragen dat

hij gedurende de looptijd van de

Overeenkomst adequaat verzekerd is voor

zijn aansprakelijkheid op grond van dit

artikel.Op verzoek van UMC zal de

Leverancier een bewijs van

verzekeringsdekkingoverleggen,waaruit

blijkt dat Leverancier afdoende is verzekerd.

Tevenszal Leverancier, op verzoek aan

UMC, bewijs overleggen van betaling van de

terzake verschuldigde premies.

Artikel 20. Ontbinding,Beëindiging, overmacht en

opzegging vandeOvereenkomst

20.1 Onverminderd alle andere wettelijke en

contractuele rechten tot ontbinding of

beëindiging van deOvereenkomstisUMC

bevoegd

(1) deOvereenkomst, alsmededaarmee

samenhangendeovereenkomstenmiddels

een aangetekend schrijven zonder

gerechtelijketussenkomstmet

onmiddellijke ingang te ontbinden c.q.te

beëindigen,zonder datzijtot enige

schadevergoeding gehouden is, en/of(2)

omhaar betalingsverplichtingenjegens

Leverancier op te schorten, indien:

a) Leverancierzijn verplichtingen uit de

Overeenkomst niet, niet tijdig of niet

naar behoren nakomt. Indien de

nakoming niet blijvend onmogelijk is,

kan de ontbinding pas worden

ingeroepen nadat Leverancierdoor

UMCmiddelsschriftelijkeaanmaning

in gebreke is gesteld en een redelijke

periode tot nakoming is gegund en

ook na ommekomst van de redelijke

periode tot nakoming Leverancier nog

steeds nalatig blijft deze

verplichting(en) na te komen,

b) Leverancier een verzoek totsurseance

van betaling heeftingediend of aan

Leverancierdefinitievesurseance

verleent of Leverancier een beroep

doet op (vrijwillige of wettelijke)

schuldsanering of verkeertin staat van

faillissement,

c) Leverancier(zijnde een natuurlijk

persoon) een verzoek tot het van

toepassing verklaren van de Wet

SchuldsaneringNatuurlijkePersonen

heeft ingediend c.q. dit verzoek is

gehonoreerd,

d) geheel of gedeeltelijk beslag op het

vermogen van de Leverancier wordt

gelegd,

e) de Leverancier(zijnde een natuurlijk

persoon), onder curatele wordt

gesteld,

f) de Leverancier overgaat totstaking of

overdracht van zijn bedrijf of een

belangrijkgedeeltedaarvan,

waaronder begrepen, doch niet

beperkt tot, de inbreng van zijn bedrijf

in een op te richten of reeds

bestaande vennootschap danwel

overgaattot wijziging van de

doelstelling van zijn bedrijf,

g) in geval van stillegging, liquidatie of

geheleof gedeeltelijke overname,

fusie of enige daarmee vergelijkbare

toestandwaardoor een(belangrijke)

wijziging in de zeggenschap en/of

controleplaatsvindt.

Een ontbinding c.q. beëindiging of

opschortingvanbetalingsverplichtingen

zoals onder a t/m g van dit artikellid

bedoeld, laat onverlet alle eventuele andere

rechten die aan UMC uit hoofde van het

voorstaande toekomen inclusief hetrecht

vanUMC op schadevergoeding.

20.2 Onverminderd alle andere rechten kan UMC

deOvereenkomst geheelof gedeeltelijk

ontbinden zoalsin artikel 20.1 van de

Inkoopvoorwaardengesteld,indiendoor

Leverancier of door één van zijn

ondergeschiktenofvertegenwoordigers

enig voordeel is of wordt aangeboden of

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 14 van 28

verschaft aan een persoon, die deel

uitmaakt van het bedrijf van UMC of aan

één van zijn ondergeschikten of

vertegenwoordigerszondervoorafgaande

schriftelijketoestemming daartoe vanUMC.

Leverancieris aansprakelijk voor de door

UMC geleden en te lijden schade, welke

schade reeds nu voor alsdan forfaitair wordt

vastgesteld op een bedrag van € 25.000,00

per overtreding. Ditlaat onverlet de overige

rechten van UMC,zoals hetrecht volledige

schadevergoeding te vorderen.Onder

persoon wordt mede verstaan de persoon

die al dan niet in dienstverband op enigerlei

wijze verbonden is aan één der partijen.

20.3 Alle vorderingen, die UMC in de in dit artikel

genoemde gevallen op Leveranciermocht

hebben of verkrijgen,zijn onmiddellijk en

volledigopeisbaar.

20.4 Indien partijen door Overmacht niet aan

hun verplichtingen jegens elkaar kunnen

voldoen,worden die verplichtingen

opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

20.5 Leverancierzalzich alleen op Overmacht

kunnen beroepen, wanneerzij daarvan zo

spoedigmogelijk, onder overlegging van de

nodige bewijsstukken, aanUMC bericht

zendt. Echter, UMC kan, ook al heeft

Leverancier niet voldaan aan het bepaalde

in de vorige zin, een beroep op overmacht

van Leverancier omredenen van billijkheid

aanvaarden.Indien de overmachttoestand

aan de zijde van Leverancier langer heeft

geduurd dan één maand isUMC gerechtigd

deOvereenkomst geheel of gedeeltelijk

doormiddel van een aangetekend schrijven

teontbinden.

20.6 Overeenkomsten voorbepaalde tijd

eindigen van rechtswege op de

overeengekomeneinddatum.Stilzwijgende

verlengingwordt doorUMCuitdrukkelijk

van de hand gewezen. Leverancierwordt

geachtminimaal 3 maanden voor afloop

van het contractschriftelijk een

verlengingsvoorsteltedoen.

20.7 In geval van overeenkomsten voor

onbepaalde tijd is UMC te allen tijde

bevoegd omdeOvereenkomsttussentijds

op te zeggen,zonder opgave van redenen,

mits daarbij een opzegtermijn van

tenminste driemaanden in acht wordt

genomen. UMC isten gevolge van een

dergelijkeopzeggingnietschadeplichtig

jegensLeverancier.

20.8 Verplichtingen welke naar hun aard

bestemd zijn om ook na ontbinding van de

Overeenkomst voortte duren, blijven na

ontbinding vandezeOvereenkomst

bestaan. Tot deze verplichtingen behoren

o.m.: vrijwaring voorschending van

intellectuele( eigendoms-)rechten,

geheimhouding, geschillenbeslechting,

schadevergoeding,toepasselijk rechten

domiciliekeuze.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op deOvereenkomst en alle

Overeenkomsten diedaaruit voortvloeien of

daarmee verband houden alsmede de

Inkoopvoorwaarden,isuitsluitend

Nederlandsrecht van toepassing.

21.2 De eenvormige wetten, opgesteld door de

in 1964 te ’s-Gravenhage gehouden

diplomatiekeConferentiebetreffendede

unificatievan hetinternationalekooprecht

("LUF" en "LUVI") en het Weens

Koopverdrag,zijn niet van toepassing.

21.3 Allegeschillen (daaronderbegrepen

geschillen die slechts één van de Partijen als

zodanig beschouwt) die naar aanleiding van

deOvereenkomst of daaruit voortvloeiende

overeenkomstentussenpartijenmochten

ontstaan,zullen aanhangigworden gemaakt

bij de bevoegde rechter in het

arrondissement van de vestigingsplaats van

UMC.

Artikel 22. Personeel en derden

22.1 Bij het inzetten van personeel of derden

dient Leverancierzorg te dragen dat deze

personen of derden die bij UMC te werk

gesteld door hemzijn gescreend voor wat

betreft de geldigheid van diploma’s alsmede

dat van betreffende personen een

verklaring omtrent het gedrag (VOG) als

bedoeld in de Wet op de justitiële

documentatie ter beschikking kan worden

overgelegd. De relevante VOG mag niet

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 15 van 28

ouderzijn dan 4 jaar. Leverancier houdt de

VOGin bewaring.

22.2 Leverancier verplichtzich de door hem

ingeschakeldederden en/of werknemersop

te dragen de bij UMC geldende werktijden

en gedragsregelsin acht te nemen.

22.3 Indien de kwaliteit van het werk of het

gedrag van een werknemer van Leverancier

en/of een door Leverancieringezette derde

naar gemotiveerd oordeel van UMC niet

voldoet,zal Leverancier de werknemer of

derde op het eerste verzoek van UMC

vervangen.

22.4 Bijtijdelijke of permanente afwezigheid van

door Leverancieringezettewerknemersof

derden, dient door Leverancierzo spoedig

mogelijkvervangendepersonen

beschikbaarte worden gesteld die van

minimaalgelijkwaardigedeskundigheid,

gelijkwaardigopleidingsniveauen

gelijkwaardige ervaring zijn als de

oorspronkelijkingezettepersonen.

22.5 Wanneersprake is van het verrichten van

diensten die bij uitstek afhankelijk zijn van

de kwaliteiten van de ingezette werknemer

of derde kan UMC verlangen dat deze

werknemer of derde eerstter goedkeuring

voorgesteld wordt aanUMC.

Artikel 23. Loonheffing,premies

werknemersverzekeringenenzelfstandigheid

23.1 Leverancier verplichtzich omten aanzien

van alle door haar aan UMC ter beschikking

te stellen werknemers de verschuldigde

loonbelasting,premiesvolksverzekeringen

en premies werknemersverzekeringen afte

dragen aan de bevoegde instanties.

Leverancier draagttevenszorg voor een

tijdige en volledige aangifte hiervan.

23.2 Leverancier vrijwaart UMC van alle

aanspraken tot betaling van belastingen en

premies, inclusief de daarop betrekking

hebbende rente, kosten en boetes, welke

terzake van de in het kader van de

Overeenkomstofhieruit voortvloeiende

overeenkomsten aanUMC ter beschikking

te stellen personen verschuldigd zijn ofter

voldoeningwaarvanUMCaansprakelijk

wordtgesteld.

23.3 UMC is bevoegd deugdelijk bewijste

verlangen van Leveranciermet betrekking

tot het voldoen aan de in lid 1 van dit artikel

genoemde verplichtingen. Indien dit bewijs

niet wordt geleverd of indien blijkt dat

Leverancier niet tijdig en volledig aan de

genoemde verplichtingen heeft voldaan, is

UMC bevoegd om haar

betalingsverplichtingenopteschorten.

23.4 UMC heeftsteeds het recht de door

Leverancierterzake van de verrichtte

werkzaamhedenverschuldigdesociale

verzekeringspremies,omzetbelastingen

loonbelastinginclusiefpremies

volksverzekering,waarvoorUMC

aansprakelijk zou kunnen worden gesteld,

aan Leverancierte betalen doorstorting op

diens geblokkeerde rekening in de zin van

de invorderingswet 1990. Leverancieropent

hiertoe een g-rekening als het UMC hem

hieromverzoekt. Leverancier dientjaarlijks

een verklaring van de Belastingdienst of van

een onafhankelijke accountantte

overleggen, waaruit blijkt dat de

loonbelasting-enafdrachtenpremies

conformde daartoe geldende regelszijn

verricht,zodat UMC inzicht heeft in het

betalingsgedrag van Leverancier bij de

Belastingdienst.

23.5 Onverminderd het in lid 4 van dit artikel

bepaalde, isUMC te allen tijde bevoegd de,

in lid 4 van dit artikel, bedoelde bedragen

aan premiessociale verzekering, BTW en

loonbelastinginclusiefpremies

volksverzekering van de aanneemsomin te

houden en namens Leverancierrechtstreeks

aan hetUWV respectievelijk de ontvanger

der directe belastingen te voldoen.

23.6 In de gevallen als bedoeld in lid 4 en 5 van

dit artikel, isUMC door betaling hiervan

jegens Leverancier gekweten, voorzover

het dezebedragen betreft.

23.7 Voorzover Leverancier een zelfstandige

opdrachtnemeris(een zelfstandige zonder

personeel (zzp) of een freelancer) wordt de

OvereenkomstmetUMCaangegaan onder

de opschortende voorwaarde dat partijen

eenOvereenkomst ondertekenen die in het

kader van de Wet Deregulering beoordeling

arbeidsrelaties door debelastingdienstis

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 16 van 28

goedgekeurd.Als voor de werkzaamheden

van Leverancier eenUMC-specifieke

overeenkomst in het kader van de Wet DBA

is afgestemd met de Belastingdienst, dan is

Leverancier gehouden deze teUMCspecifiekeovereenkomstteondertekenen.

Daarnaastwordt deOvereenkomst onder

deopschortendevoorwaarde aangegaan

dat Leverancier binnen één maand na het

totstand komen van deOvereenkomst aan

UMC de volgende bescheiden dient afte

geven;

− bewijs van inschrijving in het KvK;

− bewijs van registratie als ondernemer

ten behoeve van deOmzetbelasting

(BTW-nummer);

− indien en voorzover dit

overeenkomstig de vantoepassing

zijnde wet- en regelgeving vereist is

een kopie van verblijfs- en

tewerkstellingsvergunning;

− een verklaring omtrent gedrag als

bedoeld in de Wet op de justitiële

documentatie.UMC zal daartoe aan

Leverancier opdracht geven tot het

indienen van een aanvraag bij de

COVOG. De kosten van het aanvragen

van de relevante VOGzijn voor

rekeningvan Leverancier. Leverancier

houdt de VOG in bewaring.

AANVULLENDEVOORWAARDENVANTOEPASSING

OP HET VERRICHTENVAN DIENSTENEN

LEVERINGENTENAANZIENVANDE PRESTATIE

OPHET TERREINVANHETUMC

Artikel24. Toepasselijkheid

24.1 Ingeval van het doen verrichten van

diensten en leveringen ten aanzien van de

prestatie op het terrein van het UMC geldt

naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en

met 23 van de Inkoopvoorwaarden het

bepaalde in de artikelen 24 tot en met 29

van de Inkoopvoorwaarden. Ingeval van

strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen

met de laatst genoemde artikelen

prevaleert het bepaalde in de laatste

genoemdeartikelen.

24.2 Voor de toepassing van deze aanvullende

voorwaarden wordt onder personeel van

Leveranciermede te verstaan (het

personeel van) derden die door Leverancier

bij uitvoering van deOvereenkomst(en)zijn

betrokken.

Artikel 25. Aanvullende definities

Q. Materialen: Zaken die worden verwerktin de

totstand te brengen stoffelijke objecten, met

uitzondering van de te gebruiken Equipement.

R. Equipement: Alle voertuigen,

uitrustingsstukken, kranen,steigerwerk en

onderdelendaarvan, verbruiksartikelenen

dergelijke, die Leverancier gebruikt bij de

uitvoering van deOvereenkomst, doch

uitgezonderddeMaterialen.

Artikel 26. Personeel, Equipement enMaterialen

26.1 Indien Leverancier eigen personeel of

derden inzet omzelfstandig (technische)

werkzaamheden te verrichten aan

apparatuur en/ofmiddelen inUMC, dienen

dezepersonen aantoonbaar bevoegd en

bekwaamte zijn omwerkzaamheden aan

de betreffende apparatuur en/ofmiddelen

temogen verrichten.

Debetreffende personen dienen verder

aantoonbaar adequate bij- en nascholing te

krijgen. Relevantebewijzen van registratie

van betreffende personen in terzake

doendeberoepsregistersendergelijke

zullen door Leverancier op verzoek hetUMC

kunnenworden overlegd.

Indien door Leverancieringezette personen

niet of onvoldoende de bevoegdheden

en/of kwaliteiten bezitten zoalshierboven

bedoeld, is Leverancier aansprakelijk voor

alle daaruit voortvloeiende schade zoals

weergegeven in artikel 19.

26.2 Buiten de in artikel 22.3 van de

Inkoopvoorwaardenbeschrevensituatie,zal

Leverancier personeel dat voor een langere

periode wordtingezet bij UMC slechts

tijdelijk of definitief vervangen indien dit

echt noodzakelijk is en pas na voorafgaand

overlegmet UMC. Het nieuwe personeelzal

tenminste dezelfde kennis en ervaring

hebben als het personeel dat vervangen

wordt,zonder dat dit voor UMC tot hogere

kosten leidt of consequenties heeft voor de

planning. De vervanging zal voorUMC geen

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 17 van 28

kosten vanwege het overdragen van

werkzaamhedenmetzichmeebrengen.

26.3 UMC heeft de bevoegdheid tot inspectie en

keuring van alle door Leverancier bij

uitvoering van deOvereenkomstte

gebruikenMaterialenenEquipement.

26.4 UMC is bevoegd tot inzage van planningen,

werkschema’senwerkprocedures,onder

meerten aanzien van de inzet of toepassing

van personeel en Materialen,zowel voor

werkzaamheden die alzijn begonnen, als

voorwerkzaamheden die nogmoeten

worden gestart. UMC kan bij twijfel over

realiseerbaarheid vanbeoogdekwaliteit

en/of planning, Leverancier opdragen tot

wijziging van zijn dienstverlening,zondertot

enige vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 27. Terrein en gebouwen van UMC

27.1 Leverancier dientzich, voordat met de

uitvoering van deOvereenkomst een

aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te

stellen van de omstandigheden op het

terrein en in de gebouwen van UMC waar

dewerkzaamhedenmoetenworden

verricht en die uitvoering van de

Overeenkomstkunnenbeïnvloeden.

27.2 Leverancier draagt erzorg voor datzijn

aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn

personeel op het terrein en in de gebouwen

vanUMC geen belemmering vormen voor

de ongestoorde voortgang van de

werkzaamhedenendaaraangerelateerde

processen van UMC en derden.

27.3 De bedrijfsvoering van UMC mag niet

worden onderbroken als gevolg van de

werkzaamhedenvanLeverancier.

27.4 Tijdens de werkzaamheden blijven de

processen van UMC in bedrijf. Overlast

veroorzakendewerkzaamhedendienen

zoveelmogelijk vermeden te worden en/of

in overlegmet betrokken afdelingen van

UMC te worden gepland.

27.5 Tests en werkzaamheden die de

bedrijfsvoering vanUMC kunnen verstoren

dienen eerstte worden aangevraagd c.q.

overlegd; uitvoering van deze

werkzaamhedenmag pas plaatsvinden na

uitdrukkelijke toestemming van de

projectleider vanUMC.

27.6 Voordat met de uitvoering van de

Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt,

dienen Leverancier en zijn personeelzich op

de hoogte te stellen van de inhoud van de

op het terrein en in de gebouwen van UMC

geldendevoorschriftenenreglementen,

onder andere inzake veiligheid, gezondheid

enmilieu, en zich dienovereenkomstig te

gedragen. In dit verband geldt in ieder geval

dat Leverancier c.q.zijn personeelzich

melden bij de nader door UMC aan te

wijzen functionarissen.

27.7 In geval van storingen en andere

onderbrekingen draagt Leverancier erzorg

voor dat die storingen zo spoedig mogelijk

worden beëindigd,zodanig dat de normale

bedrijfsvoering vanUMC zoveelmogelijk

wordt gewaarborgd.Hiertoe zal Leverancier

zo nodig onderhouds- en/of

servicewerkzaamheden(laten)verrichten.

Leverancierisverantwoordelijk en

aansprakelijk voor de gevolgen welke

voortvloeien uit de storing of

onderbrekingen.

Artikel 28. Verplichtingen van Leverancier/

Uitvoering vandewerkzaamheden

28.1 Voorafgaand aan de uitvoering van zijn

werkzaamheden zal Leveranciereen

werkplan aanUMCoverleggen.

28.2 Leverancierzalregelmatigtussentijds

rapporteren omtrent de voortgang van de

werkzaamheden.

28.3 Werkzaamheden binnen het pand/c.q. de

panden van UMC of op het terrein van UMC

worden altijd onder begeleiding van een

door UMC aangewezen projectleider of een

gedelegeerdpersoneelsliduitgevoerd.Alle

contacten aangaandeuitvoeringvan

werkzaamhedenmoeten ook via deze

projectleiderverlopen.

28.4 Het door Leverancier bij uitvoering van de

overeenkomstingeschakeld personeel isin

beginsel de uren gedurende welke de

opdracht wordt uitgevoerd, inUMC en/of op

het werkterrein beschikbaar,waarbij hun

afwezigheid,vervangingenbereikbaarheid

wordt geregeld in overleg met UMC.

28.5 Werkzaamheden zullen in beginsel op

werkdagentijdensde gebruikelijke

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 18 van 28

kantoorurenwordenverricht. Leverancier

verplichtzich op verzoek van UMC ook op

andere dagen of op andere uren

werkzaamhedenteverrichten.

28.6 Bijwerkzaamheden op regiebasisdient

wekelijks, en indien beëindiging van de

werkzaamhedenbinneneenweekperiode

valt dient na beëindiging van de

werkzaamheden,eenweek-respectievelijk

werklijst bij de projectleiderte worden

ingediend.Op een dergelijke lijstmoet

minimaalwordenaangegeven: naam

perso(nen)on,aantal gewerkteuren,

eventueelgeleverdematerialen, extra

uitgaven.

28.7 DedoorUMCaangewezen contactpersoon

(te noemen projectleider) of diens

plaatsvervanger controleert, codeerten

ondertekent bedoelde week- of werklijst en

verstrekt daarvan een exemplaar aan de

door Leverancieraangewezenuitvoerder.

Indien het niet mogelijk is de prijzen van

eventueel geleverdematerialen te

vermelden, is het toegestaan de week- of

werklijst op een latertijdstip, doch uiterlijk

binnen tweewerkdagen na beëindiging van

de werkweek bij de projectleiderin te

leveren.

28.8 Leverancier dientte beschikken over een

geldig inschrijvingsbewijs bij hetUWV

waarbij hij isingeschreven en te beschikken

over een vestigingsvergunning, voorzover

deze vereist is. Op eerste verzoek van UMC

dient Leverancierhemvoornoemde

bescheiden te tonen.

28.9 Leverancier dient op eerste verzoek van

UMC aan deze een staatte overhandigen,

bevattendedebenodigdegegevens,

waaronderin elk geval de namen van alle

personeel, dat door Leverancier van week

tot week bij de uitvoering van de

Overeenkomst in het werk is gesteld.

Leverancier vrijwaart UMC voorschade die

zij lijdt ten gevolge van door Leverancier

ingezet personeel dat niet over de vereiste

vergunningen beschikt.

28.10 Leverancierdient, betreffende de lopende

opdracht, op eerste verzoek van UMC aan

deze de loonstaten dan wel de

manurenverantwoordingvanallepersoneel,

dat door Leverancier in het werk is gesteld

bij uitvoering van de opdracht, ter inzage te

verstrekken, volgens een doorUMC

opgesteldmodel.

28.11 In geval van meer- en/of minderwerk dient

Leveranciertweewekelijksoverzichtsstaten

te overleggen aan de projectleider van

UMC.

28.12 Bij de eerste oplevering dienen door

Leverancierde(concept)revisietekeningen,

bedieningsvoorschriftene.d.,inenkelvoud

aan de betreffende afdeling van UMC te

worden overlegd.De (concept)revisie dient

door UMC te worden goedgekeurd en zo

nodig door Leverancierte worden

aangepast. In geval conceptrevisietekeningenwordenoverlegddienen

de definitieve revisietekeningen uiterlijk 4

weken na de eerste oplevering, in drievoud

te worden overlegd. Tevens dient

Leveranciergegevensen/of

revisie(s)/(tekeningen)diedigitaal

voorhanden zijn, digitaal aan te leveren een

en ander conform de binnen UMC in

gebruikzijndetekenprogrammatuur.

28.13 Leverancier dientzelfte zorgen voor

passend en geschikt gereedschap en

eventuele trappen ofrolsteigers of andere

hulpmiddelen.Daarnaastis Leverancier

minimaalVCA* gecertificeerd indien er

installatie-, constructie-of

onderhoudswerkzaamheden in of omhet

UMCworden uitgevoerd.

28.14 Eventueleinstallatieveaansluitingen(water,

elektra, etc.) dienen altijd te worden

aangebrachtin overlegmet de afdelingen

van UMC die gerichtzijn op huisvesting en

vastgoed.De kosten voor de aanpassingen

zijn voorrekening van UMC, tenzij in de

Order andersis bepaald en/of in de

Overeenkomstandersisovereengekomen.

28.15 Het gebruik van radio’sis niet toegestaan.

Het gebruik van GSM-telefoonsisin het

gehele gebouw vanUMC toegestaan

behoudensdaar waar dit uitdrukkelijk

verboden is. Deze gebieden zijn te

herkennen aan de verbodsborden.Het

betreftin dit geval gebieden met gevoelige

apparatuur of waar overlast kan ontstaan

voorpatiënten en/of bezoekers.

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 19 van 28

28.16 Parkeren, ook wanneer meer dan één groep

personeel door Leverancier wordt ingezet, is

voorrekening van Leverancier.

28.17 Hetin- of buiten bedrijfstellen van

bedrijfsstoffen(gassen,vloeistoffen,

elektra, etc.) of andere voorzieningen van

UMC is uitsluitend toegestaan na

voorafgaandetoestemming van de

betrokken projectleider. Bijwijzigingen aan

installatiesdient Leverancier een

revisietekening, voorzien van alle relevante

gegevens, in concept (klad) in te dienen bij

de betrokken projectleider vanUMC.

28.18 Wanneererwerkzaamheden buiten

kantoortijden gepland zijn,dient

Leverancier dit altijd vooraf te melden bij de

betrokken projectleider.Na 16.00 uur

mogen geen warmte,stof,rook en/of damp

verspreidendewerkzaamhedenworden

verricht.

28.19 Leverancieris verplicht bij het verlaten van

de ruimten, deuren van ruimtes en

schachten altijd goed af te sluiten. Na

afloop van de werkzaamheden of uiterlijk

aan het einde van de werkdag dienen

uitgegeven sleutelsterugbezorgd te

worden.

28.20 Leverancierdient voldoendebeschermende

maatregelen te nemen ombeschadiging van

reedsopgestelde installaties of

bouwkundigezaken te voorkomen.

28.21 Leverancierzal bij de uitvoering van haar

werkzaamheden ten behoeve vanUMC,

zonderuitdrukkelijketoestemmingvan

UMC geen reclame-uitingen voeren.Alle

reclame-uitingendienen terbeoordeling te

worden voorgelegd aan UMC.

28.22 Leverancier draagt erzorg voor dat haar

personeel, of namens haar handelende

personen,zich voorkomend gedraagtjegens

bezoekers, patiënten, werknemers vanUMC

enandereleveranciers.

Artikel 29. Betaling & prijsstelling

29.1 Facturen voor werkzaamheden in regie

neemt UMC alleen in behandeling wanneer

dezeworden ondersteund doortijdig

ingediende en door de projectleider

goedgekeurdeweek-ofwerklijsten.

29.2 Loon- enmateriaalrisico zal niet worden

verrekend.

29.3 Deelfactureringvanaanneemsommenkan

alleen plaatsvinden indien dit

overeengekomen istussen partijen en

indien voldaan is aan de voorwaarden tot

vrijgave van de deelbetaling.

AANVULLENDEVOORWAARDENVANTOEPASSING

OP ZICHT-OF PROEFZENDING

Artikel30. Toepasselijkheid

30.1 Ingeval van Zicht- of Proefzending geldt

naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en

met 22 van de Inkoopvoorwaarden het

bepaalde in de artikelen 30 tot en met 34

van de Inkoopvoorwaarden. Ingeval van

strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen

met de laatst genoemde artikelen

prevaleert het bepaalde in de laatste

genoemdeartikelen.

Artikel 31. Aanvullende definities

S. Zichtapparatuur:Apparatuur ende

bijbehorendeonderdelen,alsmedeapparatuur

gebondenMedischeHulpmiddelenen/of

verbruiksmaterialen, die Leverancier enigetijd

op zicht, of proef, of voor een praktijktest ter

beschikking van UMC steltteneindeUMC in

staat te stellen te beoordelen of de

functionaliteit van de apparatuur en

bijbehorendeonderdelen,alsmedeapparatuur

gebondenMedischeHulpmiddelenen/of

verbruiksmaterialen voldoen aan dewensen

en/of het programma van eisen van UMC.

Hieronder wordtmede verstaan de goederen

die onder de definitie van artikel 1M vallen.

T. Zichtperiode:Periode c.q.termijn gedurende

welke de Zichtapparatuur bijUMC op zicht of

proefis.

Artikel 32. Procedure

32.1 UMC verstrektschriftelijk een Order aan

Leverancier voor de proef- en/of

zichtplaatsing("proefplaatsing-of

zichtorder").

32.2 Op deOrder vermeldt UMC wanneer de

Zichtperiode ten einde loopt, alsmede op

welke dag de Zichtapparatuurwordt

opgehaald indien UMC niet voor die tijd het

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 20 van 28

besluitheeft genomen de Zichtapparatuur

te kopen. Indien door UMC geen

ophaaldatum vermeld is op deOrder of

indien door partijen geen termijn voor de

duur van de Zichtperiode is

overeengekomengeldteenZichtperiode

van 4 weken.

32.3 Partijen verplichten zich wederzijds de

Zichtapparatuur compleet en schoon aan te

leveren bij aanvang en beëindiging van de

Zichtperiode.

Artikel 33. Rechten en verplichtingen

33.1 LeveranciersteltUMC voldoende

gebruiksmaterialenterbeschikkingom

gedurendede Zichtperiode een adequaat

gebruik te kunnen maken van de

Zichtapparatuur.

33.2 Alle kosten voor de energietoevoer en het

gebruik van energie zijn voor rekening van

UMC. Indien voor een juist gebruik van de

Zichtapparatuurverbruiksmaterialenen/of

medischehulpmiddelen en/ofre-usablesof

disposables nodig zijn, dan levert

Leverancier diematerialen bij aflevering van

de Zichtapparatuur kosteloos aanUMC,

tenzij andersisovereengekomen.

33.3 UMC zal - in overleg met Leverancier - voor

eigenrekeningenverantwoordelijkheid

ervoorzorgdragen dat alle voorbereidingen

zijn getroffen en alle infrastructurele

maatregelen (waarondermeer begrepen de

noodzakelijkeverbouwingen,aanlegvan

leidingen, wanden, installaties e.d.)zijn

genomen die zijn vereist voor de plaatsing,

ingebruikname,bediening,gebruik en

toepassing van de Zichtapparatuur.

33.4 Uitsluitend indien Leverancier vooraf een

opgave heeft gedaan van de kosten van

buitengebruikstelling, demontageen

verwijdering van de Zichtapparatuur en

indien UMC na beëindiging van de

overeengekomenZichtperiodebesluitniet

tot aankoop van de zichtapparatuur overte

gaan, komen deze kosten voorrekening van

UMC indien dit voorafgaand tussen

Leverancier enUMC isovereengekomen.

33.5 Leverancieris gedurende de Zichtperiode

aansprakelijk en verantwoordelijk voor het

noodzakelijkeenhet voorgeschreven

periodiekeonderhoud,alsmedecorrectief

onderhoud en de controle op de

apparatuur,tenzij anderswordt

overeengekomen.UMCzal Leverancier

hiervoortoegang tot de desbetreffende

Zichtapparatuurverschaffen.Dekosten

gemoeidmet het onderhoud komen dan

ook voorrekening van Leverancier.

33.6 Leverancierzal vooraf de Zichtapparatuur

op werking en volledigheid controleren en

dient Zichtapparatuur vrijte geven voor

gebruik.

33.7 Tevensis Leverancier verantwoordelijk voor

hetmeeleveren van de juiste

gebruikersdocumentatie en, indiende

Zichtapparatuur dat vereist, voor het geven

van een juiste instructie over het gebruik

van de Zichtapparatuur. UMC zal erzorg

voor dragen dat de gebruikers van de

Zichtapparatuur voordie instructie

beschikbaarzijn. Voor Zicht- of

Proefzendinggeldendezelfde

productaansprakelijkhedenvanLeverancier

als bij de gewone koop van zaken.

33.8 Leverancierdient eveneens alle benodigde

documentatie en instructies mee te leveren

inzake schoonmaak- en reiniging van de

Zichtapparatuur.

33.9 Voorzover van toepassing dient Leverancier

veiligheidsbladen,endecontaminatie

verklaring(en)mee te leveren aan UMC.

33.10 Leverancier draagt het volledige risico (van

bijv. brand, diefstal, e.d.) over de

Zichtapparatuurgedurendedegehele

Zichtperiode,tenzijtijdensde Zichtperiode

sprake is geweest van grove

onzorgvuldigheid of onachtzaamheid aan de

zijde van UMC bij het gebruik van de

Zichtapparatuur.

33.11 LeveranciersteltUMC volledig schadeloos

voor alle schade aan goederen of personen

die voor UMC of voor derden mocht

ontstaan tijdens de Zichtperiode,ten

gevolge van gebreken of andere aan de

goederenaanwijsbareafwijkingenen/of

onvoldoendeinstructieover

bediening/gebruiken/ofwelkeanderszins

het gevolg is van een toerekenbare

tekortkoming, dan wel in geval van

onrechtmatigedaad van Leverancier, van

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 21 van 28

diens personeel of van andere personen die

door Leverancier bij de uitvoering van

werkzaamhedenzijnbetrokken.

33.12 Indien Leverancier verzuimt de

Zichtapparatuur op de afgesproken dag op

te halen, blijft het risico voorrekening van

Leverancier. Indien de Zichtapparatuur na

het beëindigen van de afgesproken

Zichtperiode niet beschikbaaris voor

Leverancier, gaat hetrisico van brand,

diefstal e.d. over op UMC tot het moment

dat de zichtapparatuur weer beschikbaaris

omteruggenomen te worden door de

Leverancier.

33.13 Gedurende de zichtperiode en tijdens de

transporten naar en van UMC draagt

Leverancierzorg voor verzekering van de

zichtapparatuur en van de hiervoor

omschreven aansprakelijkheid.

33.14 Zichtzendingen scheppen voorUMC geen

enkelekoop-, afname- of andersoortige

(bijvoorbeeldlease-)verplichting.

Artikel 34. Koop

34.1 Indien UMC tijdens of na de Zichtperiode

besluittot koop van de Zichtapparatuur of

daarmee vergelijkbareapparatuur geldtop

die aankoop het bepaalde zoals beschreven

in de artikelen 1 tot en met 23 van de

Inkoopvoorwaarden.

34.2 Indien UMC binnen de Zichtperiode de

Zichtapparatuurc.q.vergelijkbare

apparatuur aankoopt gaat de eigendomvan

deZichtapparatuur c.q. vergelijkbare

apparatuur op UMC over op het moment

dat UMC de kennisgeving van de aankoop

aan Leverancier verzendt dan wel (ingeval

van vergelijkbare apparatuur)zodra levering

daarvanheeftplaatsgevondendanwel

conformde wijze als beschreven in de

Overeenkomst.

AANVULLENDEVOORWAARDENVANTOEPASSING

OPCONSIGNATIE

Artikel35. Toepasselijkheid

35.1 Ingeval van Consignatie geldt naast het

bepaalde in de artikelen 1 tot en met 22 van

de Inkoopvoorwaarden het bepaalde in de

artikelen 35 en 36 van de

Inkoopvoorwaarden,alsmedehetgestelde

in deOvereenkomst. Ingeval van strijdigheid

van de eerstgenoemde artikelen met de

laatst genoemde artikelen prevaleert het

bepaalde in de laatst genoemde artikelen.

Artikel 36. Eigendom en risico

36.1 Leverancier blijft eigenaar van de goederen

in consignatie tot het moment waarop UMC

de goederen verbruikt,respectievelijk in

gebruik neemt.De ingebruiknamedoet

derhalvede eigendomovergaan.

36.2 UMC deelt Leverancierschriftelijkmede op

welke datum zij verwacht dat alle in

consignatie gegeven goederen heeft

verbruikt,respectievelijk in gebruik heeft

genomen.

36.3 Leverancier vult na ontvangst van de in

artikel 36.2 genoemdemededeling de

voorraad uiterlijk op demedegedeelde

datum als genoemd in het vorige lid aan,

tenzijschriftelijk anderswordt

overeengekomen.

36.4 Leverancier verplichtzich de Prestatiesin

consignatie te verzekeren tot hetmoment

waarop de eigendomingevolge artikel 36.1

op UMC is overgegaan.

36.5 Leverancierfactureert op basis van de

mededeling dat de Prestaties door UMC in

gebruik zijn genomen.

36.6 Leverancier kan in consignatie gegeven

Prestaties eerstterughalen na overlegmet

UMC.

36.7 Indien na ingebruikname van de Prestaties

door UMC blijkt dat de Prestaties niet aan

de daaraan te stellen eisen voldoen,zal

Leverancier voldoen aan zijn verplichtingen

zoals genoemd in artikel 13 van de

Inkoopvoorwaarden.

AANVULLENDEVOORWAARDENVANTOEPASSING

OP BRUIKLEENEN HUUR

Artikel37. Toepasselijkheid

37.1 Ingeval van bruikleen of huur van

Apparatuur geldt naast het bepaalde in de

artikelen 1 tot en met 23 van de

Inkoopvoorwaarden het bepaalde in de

artikelen 30 t/m 34, 37 tot en met 39 van de

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 22 van 28

Inkoopvoorwaarden.Ingevalvan

strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen

met de laatst genoemde artikelen

prevaleert het bepaalde in de

laatstgenoemde artikelen.

Artikel 38. Aanvullende definities

U. Huur-/Bruikleenapparatuur: De

overeengekomenapparatuur,inclusief

bijbehorenderandapparatuur,materialenen

software, voorzover van toepassing, die door

Leverancier aanUMC worden verhuurd en/of

in bruikleen worden verstrekt aan UMC.

V. Huur-/Bruikleenperiode:Deperiodegedurende

welkedeHuur-/Bruikleenapparatuur aanUMC

wordt verhuurd en/of in bruikleen wordt

verstrekt.

Artikel 39. Bruikleen en/of Huur

39.1 Leverancier geeft aan UMC de Huur-

/Bruikleenapparatuurinbruikleenen/of

verhuur gedurende deHuur-

/Bruikleenperiode.DeHuur-/Bruikleenapparatuur wordt door Leverancierin goede

staat van onderhoud aan UMC ter

beschikking gesteld. Tevens geeft

Leverancierinstructies aan UMC inzake het

gebruikvandeHuur-/Bruikleenapparatuur

en zo nodig de daarbij behorende verdere

opleiding.

39.2 GedurendedeHuur-/Bruikleenperiodeis

Leverancier verantwoordelijk voorde

deugdelijke werking van deHuur-

/Bruikleenapparatuur en zal op eigen kosten

de Huur-/Bruikleenapparatuur

onderhouden,tenzijschriftelijk anders

wordtovereengekomen.

39.3 GedurendedeHuur-/Bruikleenperiodeis

Leverancier aansprakelijk voorschade aan

deHuur-/Bruikleenapparatuurenzal

LeverancierdeHuur-/Bruikleenapparatuur

op zijn kosten verzekeren en verzekerd

houden tegen schade,tenzijschriftelijk

anderswordtovereengekomen.

39.4 Installatie en/of koppeling van deHuur-

/Bruikleenapparatuurin hetsysteemvan

UMC kan uitsluitend plaatsvinden op

instructie vanUMC.

AANVULLENDEVOORWAARDENVANTOEPASSING

OP ICT PRESTATIE

Artikel40. Toepasselijkheid

Ingeval van ICT Prestatie geldt naast het

bepaalde in de artikelen 1 tot en met 23 van

de Inkoopvoorwaarden het bepaalde in de

artikelen 40 tot en met 47 van de

Inkoopvoorwaarden,alsmedehetgestelde

in de Overeenkomst. Als ersprake is van

bruikleen, huur, dan wel consignatie,zijn de

artikelen 30 t/m39 van deOvereenkomst

van toepassing. Ingeval van strijdigheid van

de eerstgenoemde artikelen met de laatst

genoemde artikelen prevaleert het

bepaalde in de laatst genoemde artikelen.

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 23 van 28

Artikel 41. Aanvullendedefinitie

W. ICT Prestatie: alle zaken en/of diensten op

het gebied van ICT die door Leverancier

worden geleverd of aangeboden aan UMC,

zoals:

a) hetleveren, converteren, installeren,

implementeren, onderhouden,

repareren en vervaardigen van en

adviseren over(onderdelen van)

software,systeemsoftware,hardware

(inclusiefmedischeapparatuurwaarin

de software een belangrijke

component vormt) ofIT-systemen,

een en andermet bijbehorende

materialen, hulpmiddelen,

vervangingsonderdelen en

documentatie,

b) het verstrekken van softwarelicenties

en/of intellectuele eigendomsrechten

op de ICT Prestatie,

c) het onderhouden en ‘hosten’ van

netwerkenenwebsites,

d) hetleveren van telecomdiensten,

e) het(laten)registreren van

domeinnamen,

f) het ontwerpen van websites en

webtoepassingen,

g) Update(s):Veranderingenc.q.

aanpassingen c.q. actualisering aan de

Prestatie,zowelsoftware- als

hardwarematig, die erop gerichtzijn

omhettechnisch functioneren

conformdeovereengekomen

specificatieste handhaven c.q.te

verbeteren ten behoeve van de

verhoging van de bedrijfszekerheid en

bedrijfsveiligheid.Updatesworden

door Leverancierkosteloos

aangeboden,

h) Upgrade(s):Inoverwegendemate

vernieuwingen c.q. wijzigingen aan de

functionaliteit van de Prestatie,zowel

software-alshardwarematig.

Leverancierzal alle beschikbare

Upgrades, die verplichtzijn gesteld

aan hetUMC door Leverancier danwel

verplichteUpgradesin het kader van

veiligheidseisenen verbandhoudende

met de Wet- en regelgeving die

betrekking hebben op de Apparatuur,

aan UMC gedurende de levensduur

van de Apparatuur kosteloos door

Leverancier worden geleverd en

geïmplementeerd.Dit geschiedtin

overlegmetUMC.

Artikel42. Kwaliteit/garantie/updates en

upgrades

42.1 Terzake van de ICT Prestatie garandeert

Leverancierin aanvulling op het gestelde in

artikel 11 dat:

a) de ICT Prestatie ook bij piekbelasting

voldoet aan het gestelde in dit artikel,

b) dat de ICT Prestatie efficiënt,

samenhangend en deugdelijk is,

c) dat de ICT Prestatie zonder

aanpassingen gebruikt kan worden en

volledig compatible is en zal blijven in

combinatiemet de bestaande ICTomgeving vanUMC,

d) dat de ICT Prestatie geen andere

beveiligingsmaatregelenof-functiesof

voor de ICT Prestatie vreemde

elementen (zoalswaaronder,maar

niet beperkttotlogische bommen,

virussen en worms, verborgen sleutels,

Trojaansepaarden of andere

belemmeringenofverontreinigingen)

bevat dan die welke in de

documentatiezijnvermeld,

e) van de ICT Prestatie regelmatig nieuwe

upgrades en updateszullen worden

uitgebracht en dat demogelijkheid

van levering bestaattegen een

redelijkeprijs van (gelijkwaardige,

uitwisselbareenfunctioneel

overeenkomstige) onderdelen,

componenten en uitbreidingen als

beschikbaar(en/ofgeannonceerd)ten

tijde van het ondertekenen van de

Overeenkomst.UMC isbevoegd doch

niet verplicht omde nieuwe upgrades

en updatesin gebruik te nemen.

Implementatie vanUpdates en

Upgrades kan alleen plaatsvinden na

schriftelijketoestemming vanUMC.

Non-embeddedSoftwareclausule: alle

Upgradesbetreffendehet

besturingssysteem(w.o.Windows,

Unix, etc.)zijn ingrepen in de

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 24 van 28

aanschafprijs en worden gedurende de

levensduur vanApparatuur kosteloos

door Leverancier geleverd en

geïmplementeerd,naschriftelijke

goedkeuring van of namensUMC. Het

UMC is hiertoe niet verplicht.

f) kwaliteit en capaciteit van (een) door

hemingeschakeldederde(n)minimaal

overeenkomen met die van

Leverancier,

g) dat hijzich zal houden aan alle overige

in de branche van Leverancier

gebruikelijkegarantieswaaraan een

vakbekwameenzorgvuldige

leverancier onder de gegeven

omstandighedenmetinachtneming

van normale oplettendheid en bij een

normale vakkennis en normale wijze

van vak uitoefening gehouden mag

worden.

42.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 42.1,

garandeert Leverancier voorts voor de duur

van twaalf maanden na acceptatie dat

gebreken in de ICT Prestatie voor rekening

van Leverancierzullen worden verholpen.

Onder''gebreken'' dientin deze aanvullende

voorwaarden teworden

verstaan: het niet of niet volledig voldoen

van de ICT Prestatie aan de

overeengekomen specificaties, dan welhet

anderszins niet naar behoren functioneren

van de ICT Prestatie. Indien de ICT Prestatie

binnen een periode van twaalf (12)

maanden (of de door Leverancier

gehanteerdegarantietermijn, indiendeze

langer is) na levering niet voldoet aan het

gestelde in de artikelen 11 en 42.1,zal

Leverancier op zijn kosten op eerste verzoek

van UMC zo spoedig mogelijk en uiterlijk

binnen twee weken de ICT Prestatie

herstellen of vervangen, onverminderd de

overige aan UMC toekomende rechten uit

hoofde van deOvereenkomst of een daaruit

voortvloeiende nadere

(onderhouds)overeenkomst.

Indien de ICT Prestatie ingevolge dit artikel

wordt vervangen, begint een nieuwe

periode van 12 maanden te lopen. Indien

Leverancier van mening is, dat UMC geen

beroep kan doen op de garantiebepalingen,

omdat een niet werkende functie of een

niet werkend onderdeel niet behoort tot de

gegarandeerdeeigenschappenofomdat

een gebrek te wijten zou zijn aan andere

niet aan Leveranciertoe te rekenen

oorzaken, rust de bewijslast terzake op

Leverancier.

Indien Leverancier niettijdig voldoet aan

zijn verplichting tot herstel van gebreken is

UMC, onverminderd haar verdere rechten,

gerechtigd deze gebreken na voorafgaande

schriftelijk kennisgeving op kosten van

Leverancier hetzijzelf, hetzij door derden te

doen verhelpen. Leverancieris verplicht

hieraan zijn medewerking te verlenen. In

dat geval is Leverancier verplicht de

daarvoorbenodigde informatieop eerste

verzoek te verstrekken.

42.3 Indien zich wijzigingen voordoen dan dient

leverancier binnen afzienbare tijd,zijnde

uiterlijk dewettelijke termijn waarbinnen

de wijziging in de desbetreffende wet- en

regelgeving van krachtzalzijn, de software

hierop te hebben aangepast. De

kostenverdeling wordtin overleg

vastgesteld.

Artikel 43. Documentatie

43.1 LeverancierzalUMC voorzien van

voldoendeaantal exemplaren van

documentatie ten aanzien van de ICT

Prestatie.Dezedocumentatiedient:

a) in deNederlandse taal gesteld te zijn

tenzijandersovereengekomen,

b) dient een juiste, volledige en

gedetailleerdebeschrijving te geven

van de ICT Prestatie en de functies

daarvan,

c) dient (gebruikers van) UMC in staat te

stellen om de ICT Prestatie te (laten)

testen,

d) alsmede te (laten) onderhouden, en

omop eenvoudige wijze van alle

mogelijkheden van de ICT Prestatie

gebruik temaken.

De documentatie dientsteedstijdig te

worden verstrekt, voor of gelijk met de

levering van de (testversies van de) ICT

Prestatie.

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 25 van 28

43.2 Leverancierzal ervoorzorgdragen dat de

door hemgeleverde documentatie zo

spoedigmogelijk op zijn kosten zal worden

vervangen, gewijzigd of aangepastindien op

enig tijdstip tijdens het gebruik door UMC

van de ICT Prestatie mocht blijken dat de

documentatieonjuiste informatie bevat of

anderszinsonvolledig,onvoldoende,

onduidelijk of verouderd is.

Artikel44. Levering,Implementatie/Installatie en

Acceptatietest

44.1 Leverancierzal de ICT Prestatie

overeenkomstig hettijdspad opgenomen in

deOvereenkomst aan UMC afleveren zulks

tegen een bewijs van afgifte.

TenzijUMC uitdrukkelijk aangeeft ditzelfte

gaan doen, vindt de implementatie c.q.

installatie plaats overeenkomstig hetin de

Overeenkomstvastgelegdetijdspad.

Leverancierzal ervoorzorgdragen dat de ICT

Prestatiewordt geïmplementeerd c.q.

geïnstalleerd in samenhang met de reeds bij

UMCaanwezigeICT-omgeving.

Als onderdeel van de implementatie c.q.

installatie zal Leverancier een interne

bedrijfstest uitvoeren, welke ertoe strekt

Leverancier voorzichzelfte laten vaststellen

dat de ICT Prestatie goed werkt,zowel voor

wat de onderscheiden onderdelen betreft

alsin zijn geheel.

Zodra naar de mening van partijen de

implementatie c.q. installatie is voltooid,zal

door partijen een bewijs van implementatie

c.q. installatieworden opgesteld en

ondertekend. Dit bewijslaat het bepaalde in

deOvereenkomst en deze

Inkoopvoorwaardenomtrentacceptatieen

garantie onverlet. Tenzijschriftelijk andersis

overeengekomen,zaldeacceptatietest

worden opgesteld door Leverancier en tijdig

worden aangeboden aan UMC. De

acceptatietest betreft alle onderdelen van

de ICT Prestatie.

44.2 Direct na de acceptatietestzal een proces

verbaal worden opgesteld en door partijen

worden ondertekend, waarin de eventuele

gebreken die de ICT Prestatie vertoont

worden vastgelegd.Deze gebreken zullen

door Leverancier binnen een redelijke

gezamenlijk vastte stellen termijn van

maximaaltwee weken op eigen kosten van

Leverancier worden hersteld. Daarna zal

een tweede acceptatietest worden

gehouden.

Indien de ICT Prestatie dan opnieuw wordt

afgekeurd door UMC, kan UMC de

Overeenkomst buiten rechte -zonder dat

daartoe enigeingebrekestelling is vereist,

met onmiddellijke ingang ontbinden en/of

schadevergoedingeisen,onverminderdhet

recht omalsnog volledige nakoming te

vorderen.

44.3 Kleine gebreken,ter beoordeling aan UMC,

zullen niet aan acceptatie in de weg staan,

onverminderd de verplichting van

Leverancier omdeze gebreken zo spoedig

mogelijk kostelooste herstellen. Acceptatie

van de ICT Prestatie laat de overige rechten

vanUMC onverlet.

44.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van

dezeInkoopvoorwaarden, geldt datindien

de ICT Prestatie bestaat uit hardware, de

eigendom van die hardware op UMC

overgaat na acceptatie door UMC in

overeenstemming met het bepaalde in dit

artikel.

Artikel 45. Intellectuele eigendom en andere

(vergelijkbare) rechten

45.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 17

van deze Inkoopvoorwaarden, geldt dat

indien op de ICT Prestatie intellectuele

eigendomsrechtenen/ofandere

(vergelijkbare)rechten bij Leverancier of

derdenberusten, Leverancierzich verplicht

aan UMC automatisch en terstond een nietexclusieve onopzegbare

(sub)gebruikslicentievooronbepaaldetijd

te (doen) verlenen,zonder dat UMC

daarvoor extra kosten verschuldigd is aan

Leverancier. Voorzover het betreft een ICT

Prestatie terzake waarvan Leverancier de

intellectueleeigendomsrechtenen/of

andere(vergelijkbare)rechten bezit,

verklaart Leverancierzich nu reeds voor

alsdan bereid om op eerste verzoek van

UMC een escrow-overeenkomst afte

sluitenmet betrekking tot de broncode van

deze ICT Prestatie, bij een door UMC aan te

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 26 van 28

wijzen in Nederland gevestigd bedrijf dat ontwikkelde ICT Prestatie als bedoeld in

gespecialiseerd isin software source code artikel 45.2 aan UMC de broncode daarvan

escrow,tegen nader overeen te komen ter beschikking stellen, bij het aanbieden ter

schriftelijke voorwaarden. acceptatie van de eerste versie daarvan,

45.2 In afwijking op het bepaalde in artikel 45.1 dan wel op eerste aanvraag van UMC.

van deze Inkoopvoorwaarden, berusten alle Steedsindien wijzigingen in de genoemde

intellectueleeigendomsrechtenen/of ICT Prestatie leiden tot wijzigingen in de

andere (vergelijkbare)rechten op een broncode,zal de gewijzigde broncode aan

specifiek ten behoeve vanUMC ontwikkelde UMC ter beschikking worden gesteld. De

ICT Prestatie, metinbegrip van software en eigendom van de drager van de broncode

de broncode, de voor het gebruik en het wordt automatisch overgedragen aanUMC

onderhoudbenodigdematerialenen op het moment van ter beschikking stellen

documentatie bij UMC, en worden, voor aanUMC.

zover deze bij Leverancier(zullen) berusten, 45.4 UMC is bevoegd om enkele back-up kopieën

door ondertekening van eenOvereenkomst temaken van door Leverancier geleverde

door Leverancierreeds nu voor alsdan aan software. Indien zij hiertoe ten gevolge van

UMCovergedragen,welkeoverdracht beveiligingsmaatregelen nietin staatis,zal

terstond na het ontstaan van die rechten Leverancier haar op eerste verzoek enkele

door UMC nu reeds voor alsdan wordt back-up kopieën kostelooster beschikking

aanvaard. Voorzover voor de overdracht stellen.

van dergelijke rechten een nadere akte zou 45.5 Voorzover Leverancier nietzelf de

zijn vereist of andere formaliteiten vervuld intellectueleeigendomsrechten bezit op de

moeten worden,machtigt LeverancierUMC door hemaan UMC te leveren ICT Prestatie,

reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zal hij dit duidelijk en tijdig voor hetsluiten

zodanige akte op te maken en namens van deOvereenkomst melden aan UMC en

Leverancierte ondertekenen en omdeze garandeert Leverancier dat hij van de

formaliteitenmedenamens Leverancierte rechthebbendedebevoegdheidheeft

vervullen,onverminderd de verplichting van verkregen omde betreffende ICT Prestatie

Leverancier omop eerste verzoek van UMC en bijbehorende documentatie in subaan de overdracht van zodanige rechten zijn licentie te geven aan UMC, waarbij het

medewerking te verlenen,zonder daarbij bepaalde in artikel 45.1 van deze

voorwaarden te kunnen stellen. Leverancier Inkoopvoorwaardenvanovereenkomstige

doet hierbij jegensUMC afstand van alle toepassing is, en – voorzover van

eventueel aan hemtoekomende toepassing – om de ICT Prestatie ten

persoonlijkheidsrechten, in dematewaarin behoeve van UMC te onderhouden en aan

detoepasselijkeregelgeving zodanige te passen.

afstand toelaat. Leverancier garandeert dat 45.6 Leverancier garandeert dat de ICT Prestatie

de aan zijn zijde betrokken werknemers noch geheel, noch gedeeltelijk inbreuk

respectievelijk opdrachtnemersin de tussen maakt op enig intellectueel eigendomsrecht

dezewerknemersrespectievelijk of enig vergelijkbaarrecht van derden.

opdrachtnemersenLeveranciergeldende Leverancier vrijwaartUMC tegen alle

Arbeidsovereenkomst respectievelijk (dreigende) aanspraken van derden terzake

overeenkomst vanopdrachtjegens van eventuele inbreuk(en) op intellectuele

Leverancier afstand doen van alle eventueel eigendomsrechten en/ofop andere

aan hen toekomende (vergelijkbare)rechten van die derden. In

persoonlijkheidsrechten, in dematewaarin aanvulling op de vrijwaring genoemd in

detoepasselijkeregelgeving zodanige artikel 17.3,zal ingeval het gebruik van de

afstandtoelaat. door hemaan UMC geleverde ICT Prestatie

45.3 Tenzij Partijen andersovereenkomen,zal wordt verboden in verband met een inbreuk

Leverancierterzake van de voor UMC op de intellectuele eigendomsrechten en/of

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 27 van 28

op andere (vergelijkbare)rechten van

derden, naar keuze vanUMC, Leverancier

zo spoedig mogelijk en op haar kosten:

a) voorUMC een gebruiksrecht

verwerven op de betreffende ICT

Prestatie;

b) de betreffende ICT Prestatie zodanig

aanpassen dat er geen inbreuk meer

wordt gemaakt op rechten van

derden;

c) de betreffende ICT Prestatie

vervangen door een gelijkwaardige ICT

Prestatiemettenminste dezelfde

functionaliteit, die geen inbreukmaakt

op rechten van derden;

d) de ICT Prestatie terugnemen tegen

terugbetaling van alle voor de ICT

Prestatie en de implementatie daarvan

betaalde kosten, een en ander

onverminderd de overige rechten van

UMC, waaronder hetrecht op

ontbinding van deOvereenkomst en

hetrecht op (aanvullende)

schadevergoeding.

45.7 De overdracht van enig intellectueel

eigendomsrecht en/of enig ander

(vergelijkbaar)recht aan UMC zal bij

beëindiging van deOvereenkomst geen

voorwerp van ongedaanmaking vormen.

VoorzoverUMC in overeenstemming met

deOvereenkomst niet de intellectuele

eigendomsrechtenen/ofandere

(vergelijkbare)rechten op de ICT Prestatie

heeft verkregen, is UMC bij beëindiging van

deOvereenkomst gerechtigd de ICT

Prestatie te blijven gebruiken op basis van

de verkregen licentie, tenzij in rechte vast is

komen te staan dat UMC haar

verplichtingenonderdeOvereenkomst

toerekenbaarnietisnagekomen.

Artikel 46. Ondersteuning enOnderhoud

46.1 LeverancierzalUMC en diens gebruikers

van de ICT Prestatie vertrouwd maken met

het gebruik van de ICT Prestatie. De

ondersteuningwordt gegevendoor

deskundigen, die daartoe bekwaamen

geschiktzijn en zoveel mogelijk gegeven

door die deskundigen die bij de

implementatie c.q. installatie zijn of waren

betrokken. Gedurende de duur van de

Overeenkomstis Leveranciertevensbereid

en in staat het personeel van UMC

opleiding(en)te geven ten behoeve van het

gebruik van de ICT Prestatie tegen alsdan

nader overeen te komen redelijke

voorwaardenentarieven.

46.2 Leverancier verklaartzich bereid omop

eerste verzoek van UMC de ICT Prestatie te

onderhouden en omhiertoe een

onderhoudsovereenkomstte sluitenmet

UMC.Op verzoek van UMC zullen Partijen in

overleg treden over het sluiten van een of

meerservice level agreements(SLA’s),

waarin concrete prestaties(‘service levels’)

terzake van de ICT Prestatie en het te

verrichtenonderhoudwordenvastgelegd

en waarin sanctieszijn opgenomen terzake

van het niet halen van de afgesproken

servicelevels.

46.3 Het onderhoud omvat in elk geval:

a) hetleveren van

gebruiksondersteuning,

b) in stand houden van de ICT Prestatie

door het nemen van geëigende

preventievemaatregelen ten einde te

bevorderen dat de ICT Prestatie voor

de duur van deOvereenkomst

conformdeOvereenkomstzal

functioneren,

c) hetzo spoedigmogelijk opsporen en

verhelpen van storingen en gebreken,

d) het na schriftelijke toestemming van

UMC wijzigen van de ICT Prestatie om

zodoendedebetrouwbaarheid

daarvan te vergroten,

e) functieste veranderen of nieuwe

functiestoe te voegen en/of

problemen bij het gebruik daarvan op

te lossen,

f) hetregelmatig uitbrengen van nieuwe

upgrades en “releases” van de ICT

Prestatie.

UMC is niet verplicht om steeds de laatste

upgrade ofrelease van de geleverde ICT

Prestatieteimplementeren.

46.4 Het onderhoud gaat in na het verstrijken

van de garantieperiode overeenkomstig

artikel42.2.

Algemene inkoopvoorwaarden van hetUMC, versie 1 september 2016 Pagina 28 van 28

46.5 Indiengeenonderhoudsovereenkomstis

overeengekomen, heeft UMC hetrecht om

onderhoudswerkzaamhedentenaanzien

van de ICT Prestatie in eigen beheer uit te

voeren of door een derde te laten

uitvoeren. Leverancierzalhieraan

onvoorwaardelijkzijnmedewerking

verlenen, ondermeer door het verschaffen

van de benodigde informatie en

hulpmiddelen.