Algemene Voorwaarden

1

Privacyreglement Zorggroep STIELO Zorggroep STIELO

Publicatiedatum: 1 april 2016

A. Algemene A. Algemenebepalingen bepalingen bepalingen

1. Begripsbepalingen

2. Reikwijdte

3. Doel en toepassingsgebied

B. Rechtmatige B. Rechtmatigeverwerking van persoonsgegevens verwerking van persoonsgegevens verwerking van persoonsgegevens

4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

5. Verwerking van persoonsgegevens

C. Verwerking van bijzondere gegevens C. Verwerking van bijzondere gegevens

6. Voorwaarden voor verwerking van bijzondere gegevens (gezondheidsgegevens)

D. Organisatorische verplichtingen D. Organisatorische verplichtingen

7. Geheim houdingsplicht

8. Bewaren

9. Beveiliging

10. Klachtenbehandeling

E. Rechten van de betrokkenen E. Rechten van de betrokkenen chten van de betrokkenen

11. Informatieplicht

12. Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens

13. Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens

14. Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

15. Vertegenwoordiging

F. Meldingsverplichtingen bij het CBP F. Meldingsverplichtingen bij het CBP verplichtingen bij het CBP

16. Meldingen en vrijgestelde verwerkingen

17. Verplichtingen m edewerkers in het kader van meldingen aan het CBP

G. Borging privacyreglement G. Borging privacyreglement privacyreglementin de praktijk in de praktijk in de praktijk

18. Procedures persoonsgegevensverwerkingen

19. Individuele controle m edewerkers

H. Overgangs- H. Overgangs-en slotbepalingen en slotbepalingen en slotbepalingen

20. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

Bijlage 1: Overzicht van persoonsgegeven

Bijlage 2: Overzicht bevoegdheden van persoonsgegevensverwerkingen

2

A. Algemene bepalingen A. Algemene bepalingen

1.Begripsbepali Begripsbepali Begripsbepalingen

a. Persoonsgegevens a. Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

b. Gezondheidsgegevens b. Gezondheidsgegevens

Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van

betrokkenen.

c. Verwerking van persoonsgegevens c. Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het

verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door

middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar

in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van

gegevens.

d. Bestand d. Bestand

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid

is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft

op verschillende personen.

e. Verantwoordelijke e. Verantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen,

het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

f. Bewerker f. Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te

zijn onderworpen.

g. Betrokkene g. Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger als omschreven in artikel 15.5.

h. Derde h. Derde

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag

van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

i. Toestemming van de betrokkene i. Toestemming van de betrokkene

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene toestemming verleent dat

hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

j. Het College Bescherming Persoonsgegevens j. Het College Bescherming Persoonsgegevens

Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.

k. Beheerder van persoonsgegevensverwerking k. Beheerder van persoonsgegevensverwerking

De beheerder is degene die de dagelijkse zorg heeft voor deze persoons-gegevensverwerking.

2.Reikwijdte Reikwijdte Reikwijdte

2.1 Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand

zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

3

3.Doel en toepassingsgebied Doel en toepassingsgebied Doel en toepassingsgebied

3.1 Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming

persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

3.2 Dit reglement is van toepassing op (alle locaties van) Zorggroep STIELO te Lent en alle bij Zorggroep STIELO

aangesloten huisartspraktijken.

B. Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens B. Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

4.Voorwaarden voor rech Voorwaarden voor rech Voorwaarden voor rechtmatige verwerking tmatige verwerking tmatige verwerking

4.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze

verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

4.2 Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden

waarvoor ze zijn verkregen.

4.3 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden

verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.


5.Verwerking van persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

• de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; dit noodzakelijk is

voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op

verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

• dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

• dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;

• dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van

degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.

C. Verwerking van bijzondere gegevens C. Verwerking van bijzondere gegevens

(gezondheidsgegevens)

6.Voorwaarden voor verwerking van Voorwaarden voor verwerking van Voorwaarden voor verwerking vanbijzondere bijzondere bijzonderegezondheidsgegevens gezondheidsgegevens gezondheidsgegevens

6.1 Wat betreft hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke

dienstverlening:

 Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt indien de verwerking geschiedt door

hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening,

voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van

de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.

6.2 Wat betreft verzekeraars:

Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt indien de verwerking geschiedt op verzoek

van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de

verzekeringsinstelling te verzekeren risico (en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt), dan wel voor

zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst (op grond van de

Zorgverzekeringswet).

4

6.3 Wat betreft bijzondere gegevens als aanvulling op gezondheidsgegevens:

Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in

aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens . betreffende iemands gezondheid met het oog op een

goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

6.4 Wat betreft wetenschappelijk onderzoek en statistiek:

Zonder toestemming van de patiënt/bewoner kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk

onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt/bewoner worden

verstrekt indien:

• het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het

onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt/bewoner

niet onevenredig wordt geschaad, of

• het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan

worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden

verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Verstrekking is pas mogelijk indien:

 het onderzoek het algemeen belang dient;

 het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, én

 voor zover de betrokken patiënt/bewoner tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar

heeft gemaakt

6.5 Wat betreft erfelijkheidsgegevens:

Gegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt wanneer de verwerking

plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de erfelijke gegevens worden verkregen, tenzij:

• een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

• de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. (Artikel 21,

lid 4 WBP.)

D. Organisatorische verplichtingen D. Organisatorische verplichtingen

7.Geheim houdingsplicht Geheim houdingsplicht Geheim houdingsplicht

7.1 De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift,

dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 Zorggroep STIELO heeft ook voor niet-hulpverleners de geheim houdingsbepaling expliciet in de

arbeidsovereenkomst opgenomen, bovenop de doorwerking van de Cao-bepalingen in de

arbeidsovereenkomst.

8.Bewaren Bewaren Bewaren

8.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de

doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

8.2 Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de

doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, wanneer zij geanonimiseerd

worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden

bewaard.

8.3 De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.

8.4 De bewaartermijn is voor medische gegevens in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop

zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

5

9.Beveiliging Beveiliging Beveiliging

9.1 De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze

maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten

uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te

beschermen gegevens met zich meebrengen.

10.Klachtenbehande Klachtenbehande Klachtenbehandeling

10.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere

reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

• De verantwoordelijke:

De manager van Zorggroep STIELO, te bereiken via Zorggroep STIELO / Thermionpark 9 / 6663 MM

Lent / tel: 024 309 4500 ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur / stielo@thermion.nl.

• De binnen de instelling toepasselijke mogelijkheid voor onafhankelijke klachtenbehandeling:

De klachtencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland te bereiken via Postbus 8018 / 5601 KA

Eindhoven / tel: 040-2122780 ma t/m do van 9.00 tot 17.00 uur.

• Het College Bescherming Persoonsgegevens:

Op grond van de WBP kan de betrokkene verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van

gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet bescherming

persoonsgegevens.

Het CBP is te bereiken via Postbus 93374 / 2509 AJ Den Haag / tel: 070-8888500 / fax: 070-

8888501 / info@cbpweb.nl.

E. Rechten van de betrokkenen E. Rechten van de betrokkenen

11.Informatieplicht Informatieplicht Informatieplicht

11.1 Indien bij de betrokkene de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor het

moment van verkrijging de betrokkene mede:

• zijn identiteit;

• de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan

reeds op de hoogte is.

11.2 De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de

omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om

tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

11.3 De verantwoordelijke informeert de betrokkene over de rechten van de betrokkene en op welke wijze de

betrokkene deze rechten kan inroepen.

 • Patiënten kunnen daarvoor terecht bij het Bestuur.

 • Medewerkers kunnen daarvoor terecht bij het Bestuur.

 • Externe relaties van Zorggroep STIELO kunnen daarvoor terecht bij het Bestuur.

6

12.Recht op inzage en afschrift van perso Recht op inzage en afschrift van perso Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens onsgegevens onsgegevens

12.1 De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte

gegevens.

12.2 De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken,

plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

12.3 Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

12.4 Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

13.Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegev Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens

13.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring

met betrekking tot de opgenomen gegevens.

13.2 De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk

onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een

wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.

13.3 De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot

correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen

omkleed.

13.4 De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

14.Recht op verwijdering of vernietiging van persoons Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens egevens egevens

14.1 De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze

feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd

met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.

14.2 De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot

vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

14.3 De verantwoordelijke vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de

betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander

dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

15.Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging

15.1 Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel

de voogd in plaats van de betrokkene.

15.2 Hetzelfde geldt voor de betrokkene in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar die niet in staat kan worden

geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

15.3 Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar valt en in staat is tot een redelijke

waardering van zijn belangen ter zake, treden de betrokkene zelf en diens ouders of voogd gezamenlijk op.

15.4 Indien de betrokkene 16 jaar of ouder is en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van

zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:

• indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld: de

curator of mentor.

• indien er geen mentor of curator is, de persoon die de betrokkene schriftelijk heeft gemachtigd: de

persoonlijk gemachtigde.

7

• indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt: de echtgenoot, de geregistreerde partner

of andere levensgezel van de betrokkene.

• indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt: een ouder, kind, broer of zus van de betrokkene.

F. Meldingsverplichtingen bij het CBP F. Meldingsverplichtingen bij het CBP

16.Meldingen en vrijgestelde verwerkingen 16.Meldingen en vrijgestelde verwerkingen e verwerkingen

16.1 Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking

van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt alvorens met de verwerking wordt

aangevangen, gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

16.2 Wanneer een gegevensverwerking voldoet aan de voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit wordt deze

verwerking niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

16.3 De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde

of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand

onderzoek.

16.4 In bijlage 1 bij dit reglement zijn de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Zorggroep STIELO

genoemd en is steeds aangegeven of deze verwerking al dan niet gemeld is bij het CBP.

17.Verplichtingen medewerkers Verplichtingen medewerkers Verplichtingen medewerkers Zorggroep Zorggroep Zorggroep STIELOin het kader van meldingen aan in het kader van meldingen aan in het kader van meldingen aanCBP

17.1 Om de meldingsverplichtingen van Zorggroep STIELO bij het CBP te kunnen nakomen, zijn de volgende

werkafspraken binnen Zorggroep STIELO gemaakt:

• Meldingsplichtige persoonsgegevensverwerkingen van Zorggroep STIELO worden bij het CBP gemeld

door de manager van Zorggroep STIELO.

• Medewerkers die een nieuwe (geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde of handmatige) verwerking van

persoonsgegevens aanleggen, moeten deze verwerking bij de manager van Zorggroep STIELO melden,

alvorens met de verwerking wordt aangevangen.

• De manager van Zorggroep STIELO toetst of de nieuwe gegevensverwerking meldingsplichtig is.

• Indien de gegevensverwerking meldingsplichtig is, verzorgt de manager van Zorggroep STIELO de

centrale aanmelding hiervan bij het CBP.

G. Borging privacyreglement in de praktijk G. Borging privacyreglement in de praktijk

18.Procedures persoonsgegevensverwerki Procedures persoonsgegevensverwerki Procedures persoonsgegevensverwerkingen

18.1 Zorggroep STIELO heeft de eisen die dit privacyreglement stelt, expliciet gemaakt en verwerkt in procedures

per (groep van) persoonsgegevensverwerking(en), die uitgevoerd moeten worden in de praktijk (bijlage 1),

conform het instellingsbeleid inzake toegang tot informatiesystemen (bijlage 2).

 Aldus heeft Zorggroep STIELO geregeld dat alle persoonsgegevensverwerkingen plaatsvinden volgens de

eisen van dit reglement en derhalve volgens de eisen van de WBP. Naleving en toetsing is een

lijnverantwoordelijkheid, als zodanig ook beschreven in de betreffende procedure.

18.2 Het borgen van de verantwoordelijkheden in de praktijk wordt gerealiseerd door middel van het laten

uitvoeren van de interne kwaliteitsaudits.

18.3 Voor nieuwe persoonsgegevensverwerkingen worden op aangeven van de beheerder van de

8

persoonsgegevensverwerking zo mogelijk bestaande procedures aangevuld dan wel worden nieuwe

procedures gemaakt, in het daartoe van toepassing zijnde format.

18.4 De procedure voor persoonsgegevensverwerkingen van Zorggroep STIELO wordt centraal beheerd in het

documentatiebeheersysteem.

18.5 De procedure is door alle medewerkers te raadplegen op het intranet van Zorggroep STIELO. Externe

belangstellenden kunnen bij Zorggroep STIELO een papieren exemplaar aanvragen.

19.Individuele controle medewerkers Individuele controle medewerkers Individuele controle medewerkers

19.1 Als het voornemen bestaat om voor een individuele controle van een medewerker een bestaande

persoonsgegevensverwerking te gebruiken, dan mag dat uitsluitend nadat de betreffende medewerker

daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Een dergelijke individuele controle is zo beperkt mogelijk met het

oog op het doel ervan.

H. Overgangs- H. Overgangs-en slotbepalingen en slotbepalingen en slotbepalingen

20.Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit re Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

20.1 Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke, het Bestuur van Zorggroep

STIELO.

20.2 De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

20.3 Dit reglement is in werking getreden op de in dit reglement genoemde publicatiedatum en is bij de

verantwoordelijke in te zien.

• Patiënten en externe relaties kunnen daarvoor terecht op de website van de Zorggroep STIELO

(www.stielo.nl).

Desgewenst kunnen patiënten en externe relaties tegen kostprijs een afschrift van dit reglement ontvangen.

Aldus in eerste versie vastgesteld op datum door het Bestuur van Zorggroep STIELO.

Bestuur Zorggroep STIELO

9

Bijlage 1: Bijlage 1:Overzicht Overzicht Overzicht van persoonsgegevensbewerkingen binnen Zo van persoonsgegevensbewerkingen binnen Zorggroep van persoonsgegevensbewerkingen binnen Zorggroep ST rggroep STIELO

Procedure

Persoonsgegevensverwerking

Betrokkenen Melding bij

CBP?

Arbogegevens Medewerkers Nee

T.b.v. beheer, beveiliging en

algemene communicatie

Medewerkers

patiënten

Nee

Hygiëne en infectiepreventie Patiënten

medewerkers

Nee

Patiënten Met name patiënten, daarnaast ook

medewerkers en verwijzers)

Nee

Personeelsadministratie (potentiële)

medewerkers

Nee

Decentraal personeelsdossier (potentiële)

medewerkers

Nee

Relaties Relaties (externen)

van Zorggroep STIELO

Nee

Salarisadministratie Extern administratiekantoor Nee

Overige gegevens diversen Nee

10

Bijlage 2: Overzicht bevoegdheden van persoonsgegev Bijlage 2: Overzicht bevoegdheden van persoonsgegevensverwerki ensverwerkingen

Medische gegevens Administratieve gegevens

Muteren van gegevens

&

Raadplegen van gegevens

Huisarts

Waarnemer

POH / assistente (registratie hulpvraag,

uitslagen, eigen assistenten spreekuur)

Huisarts

POH/assistente

Uitsluitend

Raadplegen van gegevens

POH/assistente (overige medische gegevens)

Auditor

Waarnemer

Boekhouder

Auditor

Geanonimiseerde gegevens

voor kwaliteitsverbetering en

verantwoording

Manager Zorggroep STIELO Manager Zorggroep STIELO